0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Teminat Gösterilmemesinin Sonuçları

HMK Madde 88

(1) Hâkim tarafından belirlenen kesin süre içinde teminat gösterilmezse, dava usulden reddedilir.

(2) Müdahale talebinde bulunan kişi, kesin süre içinde istenen teminatı vermezse, müdahale talebinden vazgeçmiş sayılmasına karar verilir.HMK Madde 88 Gerekçesi

Maddenin birinci fıkrasında yer alan düzenlemede, hâkim tarafından belirlenen süre içinde teminatın gösterilmemesi hâlinde, hâkimin davayı usulden reddedeceği hususu hüküm altına alınmıştır. Böylelikle 1086 sayılı Kanunun 99 uncu maddesinde yer alan düzenlemeden farklı bir düzenleme benimsenmiştir. Bu durum, “Dava şartları” başlıklı 119 uncu (yasada 114 üncü madde) maddenin (ğ) bendinde, teminat kararının yerine getirilmesi hususunun dava şartı olarak öngörülmesinin doğal bir sonucudur.

Maddenin ikinci fıkrasında ise davacı yanında fer’î müdahil olarak yer alanın müdahale giderlerini karşılamak amacıyla, göstermesi istenen teminatı, verilen kesin süre içinde göstermemesi hâlinde, müdahale talebinden vazgeçmiş sayılacağı hususu hüküm altına alınmış; uygulamada fer’î müdahale bağlamında ortaya çıkabilecek olan boşluk, bu şekilde doldurulmuştur.


HMK 88 (Teminat Gösterilmemesinin Sonuçları) Emsal Yargıtay Kararları


YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas: 2014/2796 Karar: 2014/10460 Tarih: 04.06.2014

  • HMK 88. Madde

  • Teminat Gösterilmemesinin Sonuçları

Davacılar vekili, müvekkillerinin davalı şirketin ortağı olduklarını, şirketin 02.05.2013 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında yer alan konularda yapılan müzakereler neticesinde kanuna ve iyi niyet esaslarına aykırı olarak oy çokluğuyla karar alındığını ileri sürerek, şirket genel kurul toplantısında alınan dava konusu kararların iptal edilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; davalı şirket vekili tarafından şirketin muhtemel zararlarına karşı davacılardan teminat alınmasının talep edildiği, TTK’nın 448/3. maddesi gereğince davacılardan 20.000,00 TL teminat alınmasına karar verildiği, verilen 1 aylık kesin süre içerisinde teminatın yatırılmadığı, ek süre talebinin de yerinde ve gerçekçi kabul edilmediği, karar tarihi itibari ile de teminatın yatırılmadığı gerekçesiyle; HMK’nın 88. maddesi uyarınca davanın usulden reddine karar verilmiştir.

Kararı davacılar vekili temyiz etmiştir.

Mahkemece, ön inceleme tensip tutanağının 5 numaralı bendi ile davalı şirketin teminat istemi ve davacılar tarafından açılan diğer davalar da gözetilerek davalı şirketin muhtemel zararlarına karşılık 6102 sayılı TTK’nın 448/3 maddesi gereğince takdiren 20.000,00 TL teminatın davacı vekili tarafından mahkeme veznesine yatırılması için davacı tarafa 1 ay kesin süre verilmesine, kesin süre içerisinde teminat yatırılmadığı takdirde davanın takipsiz bırakılmış sayılacağının ihtarına karar verilmişse de; teminatın niteliği belirtilmemiş olduğu gibi, kesin süre içerisinde teminatın yatırılmadığı gerekçesiyle HMK.nın 88. maddesi gereğince davanın usulden reddine karar verilmiştir. Bu suretle; verilen kesin süre içerisinde teminatın yatırılmamasının sonucu olarak davanın takipsiz bırakılmış sayılacağı ihtar edilmiş olduğundan kesin sürenin verildiği ara kararı usulüne uygun görülmemiş ve dolayısıyla kesin süre içerisinde teminat yatırılmadığı takdirde davanın takipsiz bırakılmış sayılacağının ihtarına rağmen süresi içerisinde teminatın yatırılmaması üzerine davanın usulden reddine karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacılar yararına BOZULMASINA, ödedikleri temyiz peşin harcın istekleri halinde temyiz eden davacılara iadesine, 04.06.2014 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.


UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS