0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Avans Yatırılması ve Giderlerin Ödenmesi

HMK Madde 442

(1) Hakem veya hakem kurulu, tarafların her birinden yargılama giderleri için gereken hâllerde avans yatırılmasını isteyebilir. Aksi kararlaştırılmadıkça, bu avans taraflarca eşit miktarda ödenir.

(2) Avans, hakem veya hakem kurulu kararında öngörülen süre içinde ödenmemişse hakem veya hakem kurulu yargılamayı durdurabilir. Yargılamanın durdurulduğunun taraflara bildirilmesinden itibaren bir ay içinde avans ödenirse yargılamaya devam olunur; aksi hâlde tahkim yargılaması sona erer.

(3) Hakem veya hakem kurulu, kararını verdikten sonra taraflara, yatırılmış olan avansların harcama yerlerini ve miktarlarını gösterir bir belge verir ve varsa kalan avansı ödeyene iade eder.

(4) Taraflar aksini kararlaştırmadıkça yargılama giderleri haksız çıkan tarafa yüklenir. Davada her iki taraf da kısmen haklı çıkarsa, yargılama giderleri haklılık durumuna göre taraflar arasında paylaştırılır.

(5) Hakem veya hakem kurulunun yargılamayı sona erdiren veya taraflar arasındaki sulhü tespit eden kararında da yargılama giderleri gösterilir.HMK Madde 442 Gerekçesi

Tahkimde hakem veya hakem kurulunun belirlediği avanslar taraflarca ödenmelidir. Aksi hâlde hakem veya hakem kurulu tarafından tahkim yargılamasına devam etme imkânı olmayacaktır. Aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça, bu maddede belirtilen yargılama giderleri haksız çıkan tarafa yüklenecek, kısmen haklılık durumunda ise yargılama giderleri haklılık ölçüsüne göre taraflar arasında paylaştırılacaktır. Bu şekilde tarafların haksız yere tahkime gitmesi veya gerçekte hakkı ile orantısız taleplerde bulunması bir ölçüde önlenmeye çalışılmıştır.


HMK 442 (Avans Yatırılması ve Giderlerin Ödenmesi) Emsal Yargıtay Kararları


YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ Esas : 2015/1390 Karar : 2015/6309 Tarih : 23.06.2015

  • HMK 442. Madde

  • Avans Yatırılması ve Giderlerin Ödenmesi

Dava menfi tespit talebine ilişkindir. Davacı dava dilekçesinde Adana 14. İcra Müdürlüğü’nün 2008/2622 sayılı dosyasında davalıya borçlu olmadığının tespitine, % 40 dan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş; davalı davanın reddini savunmuştur. Mahkemece davanın kabulü ile davacının davalıya anılan icra dosyasına konu alacak nedeniyle borçlu olmadığının tespitine karar verilmiş, hükmün davacı ve davalı tarafından temyizi üzerine, yukarıda esas ve karar numarası belirtilen Dairemiz kararı ile hükmün onanmasına karar verilmiştir. Davacı ve davalı karar düzeltme talebinde bulunmaktadır.

1- Davalının karar düzeltme talebi bakımından:

Mahkemenin kararında ve Yargıtay ilamında yazılı sebeplere göre 6100 sayılı HMK na 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3. madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 440.maddesinde yazılı hallerden hiçbirine uymayan davalının karar düzeltme istemi reddedilmelidir;

2- Davacının karar düzeltme talebi bakımından:

Davacı, borçlu olmadığının tespiti ile birlikte davalının % 40 dan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesini istemiştir. Yerel mahkemenin, davacının icra inkâr tazminatı talebi hakkında olumlu olumsuz karar vermediği bu defa ki incelemede anlaşıldığından, karar düzeltme talebi kabul edilmelidir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalının karar düzeltme isteğinin REDDİNE, 6100 sayılı HMK 442 gereği 248.-TL para cezasının ve aşağıda yazılı harcın karar düzeltme isteyen davalıdan alınmasına, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacının karar düzeltme isteğinin KABULÜ ile Dairemizin 11/09/2014 tarih ve E: 2013/16326, K: 2014/9690 sayılı onama ilamı kaldırılarak hükmün icra inkar tazminatına hasren BOZULMASINA, istek halinde temyiz harcı ile karar düzeltme harcının davacıya iadesine 23.06.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS