0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Kararlara Karşı Başvuru Yolları

HMK Madde 387

(1) Çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlara karşı hukuki yararı bulunan ilgililer, özel kanuni düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, kararın öğrenilmesinden itibaren iki hafta içinde, bu Kanun hükümleri dairesinde istinaf yoluna başvurabilirler.HMK Madde 387 Gerekçesi

Maddede yer alan düzenlemeyle, çekişmesiz yargı kararlarının hangi yola başvuru suretiyle denetleneceği hususu hüküm altına alınmıştır. Bu bağlamda karara karşı özel kanun düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla hukukî yararı bulunan ilgililerin kararın öğrenilmesinden itibaren onbeş günlük (“iki hafta” olarak yasalaşmıştır) süre içinde Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümleri dairesinde istinaf yoluna başvurabileceği hususu açıkça ifade olunmuştur.


HMK 387 (Kararlara Karşı Başvuru Yolları) Emsal Yargıtay Kararları


YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ Esas : 2017/878 Karar : 2017/718 Tarih : 26.01.2017

  • HMK 387. Madde

  • Kararlara Karşı Başvuru Yolları

…’ın gaipliğine ilişkin mahkeme kararı … tarafından temyiz edilmiştir. Çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlara karşı ilgililerin kanun yoluna başvurabilmesi için hukuki yararının bulunması zorunludur. (HMK 387) Hükmü temyiz eden ile hakkında gaiplik kararı verilen kişi arasındaki ilişki dosya içerisindeki kayıtlarından ve temyiz dilekçesinden kurulamadığından Yargıtay 18. Hukuk Dairesi tarafından mahkeme dosyası iki defa geri çevirme kararı ile mahkemesine iade edilmiş olup, mahkemece …‘ın hükmü temyiz etmekte ne tür bir hukuki yararı bulunduğu hususunda açıklama yapması ve varsa buna ilişkin bilgi ve belgeleri sunması için mernis adresine ve temyiz dilekçesinde belirtilen adrese ayrı ayrı ihtaratlı tebligat çıkartılmasına ve temyiz dilekçesinde belirtilen adrese çıkartılan tebligatı da bizzat …`ın tebliğ almasına rağmen ihtarda belirtilen konuda herhangi bir açıklama sunulmamıştır.

Tüm bu açıklamalar ve yukarıda belirtilen kanun maddesi uyarınca; temyiz edenin kararı temyiz etmekte hukuki yararı mevcut olmadığından söz konusu temyiz isteminin reddine karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan sebeple temyiz edenin temyiz isteminin REDDİNE, HUMK`nun 440/III gereğince ilama karşı karar düzeltme yolu kapalı bulunduğuna ve peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine 26.01.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas : 2016/11073 Karar : 2016/12232 Tarih : 23.06.2016

  • HMK 387. Madde

  • Kararlara Karşı Başvuru Yolları

1-Koruma kararının kaldırılmasına ilişkin dosyada, hükmü temyiz eden … ve …`un yasal temsilcilerine kararın tebliğine ilişkin bir belge mevcut olmadığından ve hükmün kesinleştiğine ilişkin bir şerh de bulunmadığından temyizin süresinde olduğunun kabulü ile istek koruma altında bulunan çocuğun hak ve menfaatleriyle ilgili olduğundan, ilgili sıfatıyla verilen kararı temyiz etme hakkı mevcut (HMK m. 387/1) bulunduğundan 19.02.2016 tarihli ek kararın bozularak kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir.

2- Hükmün esasına ilişkin temyiz incelemesine gelince;

Dava, 2828 sayılı Kanuna göre verilmiş bulunan korunma kararının kaldırılması talebine ilişkindir. Sözü edilen Kanun, korunmaya muhtaç çocukların,… oluncaya kadar, bu kanun hükümlerine göre kurulan sosyal hizmet kuruluşlarında bakılıp gözetilmeleri hususundaki tedbirin 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunuma göre görevli ve yetkili mahkemece alınacağını hükme bağlamıştır (2828 S.K. m.22/1). Kanunun 24. maddesi de, korunma kararı alınmasını gerektiren şartların ortadan kalkması halinde, kurum yetkililerinin önerisi üzerine mahkemece, çocuk ergin olmadan kaldırılabileceği gibi, ergin olduktan sonra da, çocuğun rızası alınmak şartıyla ve bu maddede gösterilen şartların varlığı halinde korunma kararının devamına karar verilebileceğini hükme bağlamıştır.

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununun 26/3. maddesinde mahkemeler ve çocuk hakiminin bu kanun ve diğer kanunlarda yer alan tedbir kararlarını almakla görevli olduğu düzenlendiğinden, 2828 Sayılı Yasamın maddesindeki tedbir kararlarında da çocuk mahkemeleri görevli bulunmaktadır. (HGK’nun 16.01.2013 tarih, 2012/2-563 Esas, 2013/69 Karar sayılı ilamı) Yukarıda açıklandığı üzere, 5395 Sayılı Yasa`nın yürürlüğe girmesiyle, 2828 sayılı Kanun uyarınca korunmaya muhtaç çocuklar hakkında korunma kararı alma ve koşullarının varlığı halinde bu kararı kaldırma görevi Çocuk Mahkemelerinin görevi kapsamına alınmıştır…. ilinde Çocuk Mahkemesi bulunmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında, görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.

3- Kabule göre de;

Koruma kararının kaldırılmasına yönelik istek koruma altında bulunan çocuğun hak ve menfaatleriyle ilgilidir. Bu sebeple davanın hakkında koruma kararı alınmış olan kişi küçük ise veli veya vasisine, ergin ise koruma altına alınan kişiye yöneltilmesi gerekir. Bu husus nazara alınmadan evrak üzerinde eksik hasım ve eksik incelemeyle hüküm kurulması da doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen 19.02.2016 tarihli ek kararın yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple bozularak kaldırılmasına, hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple ( BOZULMASINA ), temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.


UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS