0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Kötüniyetle Temyiz

HMK Madde 368

(1) Temyiz talebinin kötüniyetle yapıldığı anlaşılırsa Yargıtayca 329 uncu madde hükümleri uygulanır.HMK Madde 368 Gerekçesi

Maddede, davanın açılmasında ve istinaf yoluna başvuruda olduğu gibi, temyiz isteminde de kötü niyetle hareket eden tarafın Yargıtayca para cezasına mahkûm edileceği hususu belirtilmektedir.


HMK 368 (Kötüniyetle Temyiz) Emsal Yargıtay Kararları


YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ Esas : 2017/1360 Karar : 2017/1572 Tarih : 30.03.2017

 • HMK 368. Madde

 • Kötüniyetle Temyiz

492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (I) sayılı tarifenin yargı harçları başlığını taşıyan kısmında, konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında kabul ya da kısmen kabul kararı verilmesi halinde, hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden tarifede gösterilen oranda nispi karar ve ilam harcı; konusu belli bir değerle ilgili olmayan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlar ve davanın reddi kararlarında maktu karar ve ilam harcı alınacağı hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 1086 sayılı HUMK’nın 434. maddesinde (6100 sayılı HMK’nın 366. maddesi yollamasıyla 344. maddesi), temyiz dilekçesi verilirken gerekli harcın tamamının ödeneceği; 10.05.1965 tarihli ve 1/1 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı ile de, peşin ödenmesi gerekli nispi temyiz harcının, hüküm altına alınan karar ve ilam harcının dörtte biri olacağı kabul edilmiştir.

Ayrıca, 1086 sayılı HUMK’nın 434/III. maddesinde (6100 sayılı HMK’nın 368. ve 344. maddeleri), harcın eksik ödenmesi halinde yapılacak işlemin usul ve esasları gösterilmiş bulunmaktadır.

Somut olayda, hükmü temyiz eden davalılar …, …, …, …‘den mahkemece hükmedilen karar ve ilam harcının dörtte biri oranında nispi temyiz harcı alınması yerine maktu temyiz harcı alınmak suretiyle dosyanın temyiz incelemesine gönderildiği anlaşılmaktadır.

Bunun yanında, gerekçeli kararın davalılardan …‘ye tebliğine ilişkin tebligat parçası dosyada bulunmamaktadır.

Bu durumda:

1- 1086 sayılı HUMK’nın 434. maddesi (6100 sayılı HMK’nın 368. ve 344. maddeleri) hükmü gözetilmek suretiyle temyiz eden davalılardan eksik nispi temyiz harcının tahsil edilmesi,

2- Davalılardan …‘ye gerekçeli karar ile davacıların temyiz dlekçesi tebliğ edilmiş ise tebligat parçasının evraka eklenmesi, tebliğ edilmemiş ise usulünce tebliğinin sağlanması, temyiz süresinin beklenmesi,

Yukarıdaki noksanlıklar giderildikten sonra gönderilmesi için dosyanın yerel mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 30.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ Esas : 2017/884 Karar : 2017/2182 Tarih : 21.03.2017

 • HMK 368. Madde

 • Kötüniyetle Temyiz

Dava satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptal ve tescil istemine ilişkindir.

Davalılar davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hükmü temyiz eden davalı … ve davalı … vekili müvekkillerinin maddi durumunun elverişli olmadığından gerekli harç ve giderleri ödeyemeyeceğini belirterek adli yardım isteminde de bulunmuştur.

Adli yardıma ilişkin usul ve esaslar 6100 sayılı HMK’nın 334 ilâ 340. maddelerinde yer almaktadır. Anılan yasanın 336/3. maddesinde getirilen düzenleme ile de adli yardım talebinin kanun yollarına başvuru sırasında Yargıtay’a da yapılabileceği belirtilerek, duruşma yapılmaksızın istem hakkında bir karar verileceği HMK’nın 337/1. maddesinde hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla, temyiz edenin adli yardım talepleri hakkında dairece bir karar verilir.

Diğer taraftan, 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (I) sayılı tarifenin yargı harçları başlığını taşıyan kısmında, konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden tarifede gösterilen oranda nispi karar ve ilam harcı alınacağı hükme bağlanmış ve aynı kanunun 16. maddesinde de temyize konu kararla ilgili davanın nispi harca tabi olacağı öngörülmüştür.

Öte yandan, HUMK’nın 434. maddesinde temyiz dilekçesi verilirken gerekli harcın tamamının ödenmesi gerektiği; 10.05.1965 tarih 1/1 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararıyla da peşin ödenmesi gerekli temyiz harcının hüküm altına alınan karar ve ilam harcının dörtte bir olacağı kabul edilmiştir. Ayrıca,

HUMK’nın 434/III. maddesinde (6100 sayılı HMK’nın 368 ve 344.maddeleri), dörtte bir oranındaki harcın ödenmemesi halinde yapılacak işlemin usul ve esasları gösterilmiştir.

Adli yardım talep eden davalı vekili, 23.11.2015 tarihli dilekçesiyle müvekkilinin açılan dava nedeniyle mağdur olduğunu dava konusu taşınmazın davacıya verilmesine karar verildiği gibi halen banka kredi borcunu ödemekle yükümlülüğünün devam ettiğini ekonomik olarak zor duruma düştüğünü ileri sürerek adli müzaheret taleplerinin kabulü ile mahkemenin gerekçeli kararı kesinleşinceye kadar temyiz harç ve masrafları ile birlikte tüm yargılama giderlerinden muaf tutulmalarına karar verilmesini istemiştir.

Davalılar vekili temyiz dilekçesi ekinde davalılara ait muhtarlık tarafından düzenlenen fakirlik ilmuhaberi ve davalıların dava konusu taşınmazlardan başka aktif malvarlığı bulunmadığına dair belgeler sunmuş ise de davalılardan …‘ın 3160 parsel sayılı taşınmazdaki hissesini 50.000,00 TL’ye, 3161 parsel sayılı taşınmazdaki hissesini 51.000,00 TL’ye, 27.05.2015 tarhinde dava dışı …‘a sattığı; davalı …‘ın 3160 parsel sayılı taşınmazdaki hissesini 23.000,00 TL’ye, 3161 parsel sayılı taşınmazdaki hissesini 51.000,00 TL’ye, 08.09.2015 tarhinde dava dışı …‘a sattığı anlaşıldığından,

1-Hükmü temyiz eden davalının kendisinin ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin temyiz harç ve giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olduğu kanaatine varılamadığı, başka bir deyişle HMK’nın 334/1. maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmediği anlaşılmakla, davalının adli yardım isteminin REDDİNE,

2-Karar ve ilam harcı tutarının 1/4 oranındaki nispi temyiz harcının tamamlanması bakımından HUMK’nın 434/III. maddesi uyarınca işlem yapılabilmesi için dosyanın MAHALLİNE İADESİNE, 21.03.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Esas : 2016/23516 Karar : 2017/3156 Tarih : 2.03.2017

 • HMK 368. Madde

 • Kötüniyetle Temyiz

1- Şikayet yolu ile icra mahkemesine başvurup, ihalenin feshini istemeyen davalı borçlular …, …. A.Ş.’nin, şikayetçi borçlu… A.Ş. tarafından ileri sürülen ihalenin feshi talebinin reddine dair kararı temyiz hakları olmadığından, …, …. A.Ş.’nin temyiz dilekçelerinin (REDDİNE),

2- HMK’nun 368. maddesi gereğince temyiz talebinin kötü niyetle yapıldığı anlaşılırsa, Yargıtay’ca 329. madde hükümleri uygulanır. Davacı tarafından ihalenin feshi talep edilmiş ve davacının davadan feragati nedeniyle şikayetin reddine karar verilmiş olup, şikayet yolu ile icra mahkemesine başvurup, ihalenin feshini talep etmeyen davalı borçluların işbu kararı temyiz etmekte hakları bulunmadığı gibi temyiz talebinin de kötüniyetle yapıldığı anlaşıldığından HMK.nun 368. maddesi yollamasıyla aynı yasanın 329. maddesi uyarınca kararı temyiz eden davalılar vekili Av. Dr. …‘ın takdiren 3.000,00 TL disiplin para cezası ile CEZALANDIRILMASINA, para cezasının infazının mahal mahkemesince yerine getirilmesine, 02/03/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ Esas : 2015/7020 Karar : 2017/58 Tarih : 9.01.2017

 • HMK 368. Madde

 • Kötüniyetle Temyiz

Dava, ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece, ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir.

Hüküm, davalı vekili … tarafından temyiz edilmiş; ayrıca davalının maddi durumunun elverişli bulunmadığından bahisle gerekli harç ve giderleri ödeyemeyeceği belirtilerek adli yardım isteminde bulunmuştur.

Bilindiği üzere adli yardıma ilişkin usul ve esaslar 6100 sayılı HMK’nın 334 ilâ 340. maddelerinde düzenlenmiş olup 336/3. maddesinde adli yardım talebinin kanun yollarına başvuru sırasında Yargıtay’a da yapılabileceği belirtilmiş, 337/1. maddesinde de duruşma yapılmaksızın istem hakkında bir karar verilebileceği hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla, temyiz edenin adli yardım talepleri hakkında temyiz incelemesini yapacak Daire tarafından bir karar verilecektir.

Diğer taraftan; HUMK’nın 434. maddesinde (6100 sayılı HMK’nın 366 maddesi yollamasıyla 344. maddesi), temyiz dilekçesi verilirken gerekli harcın tamamının ödenmesi gerektiği; ayrıca, HUMK’nın 434/III. maddesinde (6100 sayılı HMK’nın 368 ve 344. maddeleri), temyiz harcın ödenmemesi halinde yapılacak işlemin usul ve esasları gösterilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin adli yardım istemi hakkında HMK’nın 336/3 maddesi uyarınca Dairemizce bir karar verilmesi gerektiğinden mahkemenin 20.10.2014 günlü adli yardım isteminin reddine ilişkin kararının kaldırılmasına karar verilerek adli yardım isteminin incelenmesine geçildi:

SONUÇ: 1- Dosyada mevcut delil durumuna göre, davalı … vekilinin 24.02.2015 tarihli adli yardım talebini içeren dilekçeye HMK 336/2 maddesi uyarınca iddiasını dayandırdığı delilleri eklemediğinden, davalı vekilinin adli yardım talebinin reddine,

2- Temyiz harcının tamamlanması bakımından HUMK’nın 434/III. maddesi uyarınca işlem yapılabilmesi için dosyanın MAHALLİNE İADESİNE, 09.01.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas : 2016/16940 Karar : 2016/13264 Tarih : 2.06.2016

 • HMK 368. Madde

 • Kötüniyetle Temyiz

1-Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA,

2-Mahkemenin ilk kararı Dairemizin 2014/8942 Esas sayılı kararı ile brüt 1429,33 TL ücret alacağının da net miktarının bulunarak davalı işçiye ödenen miktardan düşülmesi gerekçesi ile bozulmuştur.

Dairemizin bozma kararı üzerine yapılan yargılamada, belirtilen brüt miktarın neti olarak 1103,91 TL’nin mahsubuna bir diyeceği olmadığını davacı ve davalı vekilleri duruşmada ifade etmişlerdir. Bu miktar düşülerek bozma sonrasında yeni karar verilmiştir.

Açıklanan safahata göre davalı tarafın kötüniyetli temyizi mevcut olup, amacının adaleti gerçekleştirmek değil, davayı uzatmaya matuf olduğu anlaşılmaktadır.

6100 saylı Kanun`un 368. maddesinde “Kötüniyetle temyiz MADDE 368- (1) Temyiz talebinin kötüniyetle yapıldığı anlaşılırsa Yargıtayca 329 uncu madde hükümleri uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Mezkur 368. maddenin atıf yaptığı 6100 sayılı Kanun’un 329. madesinde ise, “Kötüniyetle veya haksız dava açılmasının sonuçları MADDE 329- (1) Kötüniyetli davalı veya hiçbir hakkı olmadığı hâlde dava açan taraf, yargılama giderlerinden başka, diğer tarafın vekiliyle aralarında kararlaştırılan vekâlet ücretinin tamamı veya bir kısmını ödemeye mahkûm edilebilir. Vekâlet ücretinin miktarı hakkında uyuşmazlık çıkması veya mahkemece miktarının fahiş bulunması hâlinde, bu miktar doğrudan mahkemece takdir olunur. (2) Kötüniyet sahibi davalı veya hiçbir hakkı olmadığı hâlde dava açan taraf, bundan başka beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar disiplin para cezası ile mahkûm edilebilir. Bu hâllere vekil sebebiyet vermiş ise disiplin para cezası vekil hakkında uygulanır.” hükmü yer almaktadır. ‘nun 368. maddesinde yapılan yollamayla aynı Kanun`un 329. maddesi uyarınca, açıklanan nedenlerle davalının takdiren 1000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, 02/06/2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ Esas : 2013/20042 Karar : 2014/348 Tarih : 15.01.2014

 • HMK 368. Madde

 • Kötüniyetle Temyiz

HUMK’nun 434.( 6100 S.K. 368, 344. md.) maddesi hükmü gözetilmek suretiyle temyiz eden davalı B… A…‘dan temyiz harcının tamamının tahsil edilmesi,çekişmeli 166 ada 56 parsel sayılı taşınmazın 01.05.2006 tarih ve 215 yevmiye nolu satış aktinin ilgili Tapu Müdürlüğünden istenmesi,varsa davalı B… A…`ın kredi kullanımına ilişkin belgelerin davacı tarafın bildireceği ilgili Ziraat Bankası Şubesinden temin edilerek evraka eklenmesi için dosyanın 18.09.2013 tarihinde geri çevrilmesine karar verilmiştir.

Ne varki, mahkemece anılan hususların hiçbiri yerine getirilmeksizin dosyanın tekrar incelenmek üzere Daireye gönderildiği anlaşılmakla;bir önceki geri çevirme kararında değinilen ve istenilen kayıtların temini ile dosya arasına alınması,geri çevirmeyle istenilen hususların eksiksiz dosya arasına alınıp alınmadığı denetlendikten sonra gönderilmesi.

Aksi taktirde keyfiyetin Hakimler Savcılar Yüksek Kuruluna bildirileceği ihtaratı da dikkate alınmak suretiyle dosyanın yerel mahkemesine (GERİ ÇEVRİLMESİNE), oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ Esas: 2014/20622 Karar: 2017/2465 Tarih: 09.05.2017

 • HMK 368. Madde

 • Kötüniyetle Temyiz

492 Sayılı Harçlar Yasasına bağlı I sayılı tarifenin “Yargı Harçları” başlığını taşıyan kısmında konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden tarifede gösterilen oranda nispi karar ve ilam harcı alınacağı hükme bağlanmış ve 16.maddesi düzenlemesi ile de, temyize konu kararla ilgili davanın nispi harca tabi olacağı öngörülmüştür.

Öte yandan, 434. ( 6100 Sayılı Kanunun 366.m yollamasıyla ) maddesinde temyiz dilekçesi verilirken gerekli harcın tamamının ödenmesi, 10.05.1965 tarih 1/1 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararıyla da peşin ödenmesi gerekli temyiz harcının; karar altına alınan karar ve ilam harcının dörtte biri olacağı kabul edilmiştir. Ayrıca, 434/3. fıkrasında ise, harcın tamamının ödenmemesi halinde ne gibi işlem yapılacağı usul ve esasları gösterilmiş bulunmaktadır.

Somut olayda, hükmü davalı vekilinin temyiz ettiği, 4603 Sayılı Kanun’un 4684 Sayılı Kanunla değişik 2.fıkrası ile 4842 Sayılı Kanun’un geçici 3.maddesinde getirilen harç muafiyetinin adı geçen bankalarca kredi alacaklarının tahsili amacı ile yeniden yapılandırma süreci içerisinde açılmış ve açılacak dava veya takiplerle ilgili olduğu, diğer davalar bakımından harç muafiyeti getirildiğine dair bir düzenleme bulunmadığı, eldeki davada davalıdan temyiz başvuru ve temyiz harçlarının alınmadan dosyanın temyiz incelemesi için gönderildiği anlaşılmaktadır.

SONUÇ : Bu durumda, 434. ( 6100 S.K 368,344 madde maddesi hükmü gözetilmek suretiyle temyiz edenden temyiz harçlarının tahsil edilmesi, istenen hususun tam olarak yerine getirilip getirilmediği denetlendikten sonra gönderilmesi için dosyanın gönderilmesi için yerel mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 09.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS