0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Kıyas Yoluyla Uygulanacak Hükümler

HMK Madde 366

(1) Bu Kanunun istinaf yolu ile ilgili 343 ilâ 349 ve 352 nci maddeleri hükümleri, temyizde de kıyas yoluyla uygulanır.HMK Madde 366 Gerekçesi

İstinaf yoluna başvuruya ilişkin olan ve başvuru dilekçesinin verilmesi, harç ve giderlerin yatırılması, başvuru süresi, başvuru dilekçesinin reddi, başvuru dilekçesine cevap, katılma yolu ile başvuru, başvuru hakkında feragat ve ön inceleme başlığını taşıyan hükümler, temyiz yoluna başvuru hâlinde de uygulanır. Böylece, usul birliğini sağlamak ve gereksiz tekrardan kaçınmak amacıyla, Kanunun 347 ilâ 353 ve 356 ncı (yasada 343 ila 349 ve 352 nci) maddeleri hükümlerinin kıyas yoluyla temyiz yolunda da uygulanması kabul edilmiştir.


HMK 366 (Kıyas Yoluyla Uygulanacak Hükümler) Emsal Yargıtay Kararları


YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ Esas : 2018/12889 Karar : 2018/16310 Tarih : 26.09.2018

 • HMK 366. Madde

 • Kıyas Yoluyla Uygulanacak Hükümler

6.09.2004 tarih ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanuna paralel olarak, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun temyiz ve karar düzeltmeye ilişkin hükümlerinde değişiklik yaparak istinaf ve temyiz ile ilgili hükümleri yeniden düzenleyen 18.03.2005 tarih ve 5311 sayılı Kanun ile İcra İflas Kanunu`na eklenen Geçici 7. maddeye göre, 5311 sayılı Kanun hükümleri Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başladığı 20.07.2016 tarihinden sonra verilen kararlar hakkında uygulanır.

Somut olayda, Bölge Adliye Mahkemesinin 11.04.2017 karar tarihine göre uyuşmazlık konusu değerin, kesinlik sınırını geçmediği anlaşıldığından, anılan Bölge Adliye Mahkemesi kararının temyiz kabiliyeti yoktur.

5311 sayılı Kanunla değişik İİK’nin 364/1-2. maddeleri ve 6100 sayılı HMK`nin 366.maddesinin göndermesi ile uygulanması gereken aynı Kanunun 352.maddesi uyarınca temyiz başvuru talebinin REDDİNE, istek halinde peşin harcın temyiz edene iadesine, 26/09/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ Esas : 2017/11873 Karar : 2018/15509 Tarih : 12.09.2018

 • HMK 366. Madde

 • Kıyas Yoluyla Uygulanacak Hükümler

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda …… 1. İcra Hukuk Mahkemesi hükmüne karşı davalı-kiracı tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine …… Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi’nce istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiş, bu kez davalı-kiracı vekilince Bölge Adliye Mahkemesi kararını temyizi üzerine Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü. 26.09.2004 tarih ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanuna paralel olarak, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun temyiz ve karar düzeltmeye ilişkin hükümlerinde değişiklik yaparak istinaf ve temyiz ile ilgili hükümleri yeniden düzenleyen 18.03.2005 tarih ve 5311 sayılı Kanun ile İcra İflas Kanunu’na eklenen geçici 7.maddeye göre, 5311 sayılı Kanun hükümleri Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başladığı 20.07.2016 tarihinden sonra verilen kararlar hakkında uygulanır.

Somut olayda, Bölge Adliye Mahkemesinin 06.03.2017 karar tarihine göre uyuşmazlık konusu değerin, kesinlik sınırını geçmediği anlaşıldığından, anılan Bölge Adliye Mahkemesi kararının temyiz kabiliyeti yoktur.

5311 sayılı Kanunla değişik İİK’nun 364/1-2. maddeleri ve 6100 sayılı HMK’nun 366.maddesinin göndermesi ile uygulanması gereken aynı Kanunun 352.maddesi uyarınca temyiz başvuru talebinin REDDİNE, istek halinde peşin harcın temyiz edene iadesine, 06.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas : 2018/3842 Karar : 2018/8270 Tarih : 27.06.2018

 • HMK 366. Madde

 • Kıyas Yoluyla Uygulanacak Hükümler

1-Reddedilen yıllık iştirak nafakası miktarı 41. 530’TL yi aşamadığından istinaf incelemesi sonucunda verilen hüküm, karar tarihi itibariyle kesin niteliktedir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 366. Maddesi atfıyla aynı Kanunun 352. Maddesi uyarınca, kesin olan kararlar hakkında Yargıtay tarafından temyiz isteminin reddine karar verilebilir. Bu itibarla, davalı-davacının iştirak nafakasının miktarına yönelik temyiz isteğinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

2-Davalı-karşı davacının kişisel işikinin yeniden düzenlenmesi davasına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, 1. bentte açıklanan sebeple temyiz isteğinin REDDİNE, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine, peşin alınan harcın mahsubuna ve 176.60 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğinin ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine, oybirliğiyle karar verildi. 27.06.2018 (Çrş.)


YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Esas : 2017/4705 Karar : 2017/9191 Tarih : 13.06.2017

 • HMK 366. Madde

 • Kıyas Yoluyla Uygulanacak Hükümler

26.9.2004 tarih ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanuna paralel olarak, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun temyiz ve karar düzeltmeye ilişkin hükümlerinde değişiklik yaparak istinaf ve temyiz ile ilgili hükümleri yeniden düzenleyen 18.3.2005 tarih ve 5311 sayılı Kanun ile İcra İflas Kanunu`na eklenen geçici 7. maddeye göre, 5311 sayılı Kanun hükümleri Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başladığı 20.07.2016 tarihinden sonra verilen kararlar hakkında uygulanır.

2.3.2005 tarih ve 5311 sayılı Kanunun 25. maddesi ile değişik 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 364/1. maddesine göre Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesince verilen ve miktar ve değeri Onbin Türk Lirası’nı geçen nihai kararlara karşı temyiz yoluna başvurulabilir. Bu hükümde öngörülen kesinlik sınırı, 02.12.2016 tarih ve 6763 sayılı Kanun`un 4. maddesi ile kırk bin Türk Lirası’na çıkarılmıştır.

Somut olayda, Bölge Adliye Mahkemesinin 12/01/2017 karar tarihine göre uyuşmazlık konusu değerin, yukarıda belirtilen kesinlik sınırını geçmediği anlaşıldığından, anılan Bölge Adliye Mahkemesi kararının temyiz kabiliyeti yoktur.

SONUÇ:

5311 sayılı Kanunla değişik İİK’nun 364/1-2. maddeleri ve 6100 sayılı HMK`nun 366.maddesinin göndermesi ile ( REDDİNE ), oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ Esas : 2015/12530 Karar : 2017/3636 Tarih : 2.05.2017

 • HMK 366. Madde

 • Kıyas Yoluyla Uygulanacak Hükümler

Dava, ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir.

3561 sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanunun 2. maddesinde sözü edilen “harçtan muafiyet” kuralı, kayyım tayin edilen mal memurunun doğrudan Hazinenin hak ve menfaatini ilgilendiren işlemleri hakkındadır. Ortaklığın giderilmesi davalarında harcın yükümlüsü davada kayyımla temsil edilen paydaş olduğundan harçtan muafiyet söz konusu değildir. 1086 sayılı HUMK’nın 434. maddesinde (6100 sayılı HMK`nın 366. maddesi yollamasıyla 344. maddesi) temyiz dilekçesi verilirken gerekli harcın tamamının ödenmesi gerektiği vurgulanmış, harcın ödenmemesi halinde yapılacak işlemlerin usul ve esasları gösterilmiş bulunmaktadır.

Dava konusu 3228 ada 3 parsel sayılı taşınmazın paydaşlarından …`nün (… oğlu) 989/2400 hissesini temsilen … Defterdarı kayyım olarak atanmış olup bu sıfatla davalara katıldığından temyiz harcının da kayyım tarafından ödenmesi gerekir.

Açıklanan nedenlerle; temyiz harcının tamamlanması bakımından HUMK`nın 434/III. maddesi uyarınca gerekli işlemlerin tamamlanması için dosyanın MAHALLİNE İADESİNE, 02.05.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas : 2016/1291 Karar : 2017/3557 Tarih : 26.04.2017

 • HMK 366. Madde

 • Kıyas Yoluyla Uygulanacak Hükümler

1-Davalı ….İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ vekili tarafından temyiz dilekçesi verilmiş ancak, temyiz harcı yatırılmamış, Mahkeme tarafından çıkarılan muhtıraya rağmen harç ikmal edilmemiş olmakla, öncelikle usule ilişkin bu husus incelenmiştir.

01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakameleri Kanununun Geçici 3. maddesinde; Bölge Adliye mahkemelerinin, 26.09.2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun Geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmî Gazete’de ilan edilecek göreve başlama tarihine kadar, 1086 sayılı Kanunun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin, Bölge Adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 sayılı HUMK’un 26/9/2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ilâ 454 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı hükme bağlanmıştır. 6100 sayılı HMK’nın 344, 346, 366. maddeleri gereğince (Mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasası’nın 434/3. maddesi) temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamının ödeneceği, bunların eksik olduğunun tespiti halinde, kararı veren hakim veya mahkemenin başkanı tarafından verilecek 1 haftalık kesin süre içerisinde eksikliğin tamamlanması, aksi halde temyizden vazgeçmiş sayılacağı hususunun temyiz edene yazılı olarak bildirileceği, verilen süre içerisinde harç ve giderlerin tamamlanmadığının anlaşılması halinde, kararın temyiz edilmemiş sayılmasına karar verileceği hükme bağlamıştır.

Somut olayda, muhtıra tebliğine rağmen eksikliğin tamamlanmadığı anlaşılmakla, davalı …..AŞ’nin, Mahkeme kararını temyiz etmediği kabul edilmiştir.

2-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillere, kanuni gerektirici sebeplere, özellikle müteveffa işçinin olayda kusuru olmadığının belli bulunmasına ve davalılar arasındaki kusur dağılımının kendi aralarında görülmesinin muhtemel rücu davasında yeniden değerlendirilmesinin mümkün bulunmasına ve temyiz kapsamı ile nedenlerine göre, temyiz talebinde bulunan davalılardan TTK Genel Müdürlüğü vekilinin yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle, sonucu itibariyle usule ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz harcının davalılardan TTK Genel Müdürlüğü’ne yükletilmesine, 26.04.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ Esas : 2015/11107 Karar : 2017/3168 Tarih : 18.04.2017

 • HMK 366. Madde

 • Kıyas Yoluyla Uygulanacak Hükümler

3561 sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanunun 2. maddesinde sözü edilen “harçtan muafiyet” kuralı, kayyım tayin edilen mal memurunun doğrudan Hazinenin hak ve menfaatini ilgilendiren işlemleri hakkındadır. Ortaklığın giderilmesi davalarında harcın yükümlüsü davada kayyımla temsil edilen paydaş olduğundan harçtan muafiyet söz konusu değildir. 1086 sayılı HUMK’nın 434. maddesinde (6100 sayılı HMK’nın 366. maddesi yollamasıyla 344. maddesi) temyiz dilekçesi verilirken gerekli harcın tamamının ödenmesi gerektiği vurgulanmış, harcın ödenmemesi halinde yapılacak işlemlerin usul ve esasları gösterilmiş bulunmaktadır.

Dava konusu 695 ada 11 parsel numaralı taşınmazın paydaşlarından …..’yi temsilen …. Defterdarı kayyım olarak atanmış olup bu sıfatla davalara katıldığından temyiz harcının da kayyım tarafından ödenmesi gerekir.

Açıklanan nedenlerle; temyiz harcının tamamlanması bakımından HUMK’nın 434/III. maddesi uyarınca gerekli işlemlerin tamamlanması için dosyanın MAHALLİNE İADESİNE, 18.04.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Esas : 2017/2433 Karar : 2017/4817 Tarih : 29.03.2017

 • HMK 366. Madde

 • Kıyas Yoluyla Uygulanacak Hükümler

26.9.2004 tarih ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanuna paralel olarak, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun temyiz ve karar düzeltmeye ilişkin hükümlerinde değişiklik yapan 18.3.2005 tarih ve 5311 sayılı Kanun ile İcra İflas Kanunu’na eklenen geçici 7.maddeye göre, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu`nun temyize ilişkin hükümleri, Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başladığı 20.07.2016 tarihinden sonra verilen kararlar hakkında uygulanır.

2.3.2005 tarih ve 5311 sayılı Kanunun 25.maddesi ile değişik 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 364/1.maddesine göre Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesince verilen ve miktar ve değeri Onbin Türk Lirası’nı geçen nihai kararlara karşı temyiz yoluna başvurulabilir. Bu hükümde öngörülen kesinlik sınırı, 02.12.2016 tarih ve 6763 sayılı Kanun`un 4. maddesi ile kırk bin Türk Lirası’na çıkarılmıştır.

Buna göre, Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararlar için kesinlik sınırı, karar tarihi 20.07.2016 tarihi ile 02.12.2016 tarihleri arasında olanlar için 10.000 TL, 02.12.2016 tarihinden itibaren verilen kararlar için ise 40.000 TL`dir.

Somut olayda, Bölge Adliye Mahkemesinin karar tarihine göre uyuşmazlık konusu değerin, yukarıda belirtilen kesinlik sınırını geçmediği anlaşıldığından, anılan Bölge Adliye Mahkemesi kararının temyiz kabiliyeti yoktur.

SONUÇ:

5311 sayılı Kanunla değişik İİK.nun 364/2. maddesi ve 6100 Sayılı HMK`nun 366.maddesinin göndermesi ile ( REDDİNE ), oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas : 2017/28178 Karar : 2017/5869 Tarih : 23.03.2017

 • HMK 366. Madde

 • Kıyas Yoluyla Uygulanacak Hükümler

Miktar veya değeri temyiz kesinlik sınırını geçmeyen davalara ilişkin nihai kararlar 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 362/…-(a) maddesi uyarınca temyiz edilemez. Kesinlik sınırı kamu düzeni ile ilgilidir.

Davacı fazlaya ilişkin hakkını saklı tutarak ….000,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsilini istemiştir.

Hukuka aykırı bir eylem yüzünden çekilen elem ve üzüntüler, o tarihte duyulan ve duyulması gereken bir haldir. Başka bir anlatımla üzüntü ve acıyı zamana yaymak suretiyle, manevi tazminatın bölünmesi, bir kısmının dava konusu yapılması kalanın saklı tutulması olanağı yoktur. Niteliği itibariyle manevi tazminat bölünemez. Bir defada istenilmesi gerekir.

Dosya içeriğine göre; reddedilen ve temyize konu edilen miktar karar tarihi itibari ile kesinlik sınırı kapsamında kaldığından davacı vekilinin temyiz isteminin, 6100 sayılı Kanun’un 362/…-(a), 366. ve 352. maddeleri uyarınca REDDİNE, peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde ilgiliye iadesine, ….03.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas : 2016/7975 Karar : 2017/415 Tarih : 24.01.2017

 • HMK 366. Madde

 • Kıyas Yoluyla Uygulanacak Hükümler

Davacılar murisinin, iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle 108.835,04 TL maddi ve manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte davalılardan alınarak davacılara verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenilmesi ve davalılar vekilince de duruşma talep edilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 24/01/2017 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalılar vekili Avukat … geldi. Davacılar adına gelen olmadı. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan Avukatın sözlü açıklaması dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek aynı gün Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği konuşulup düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

Nisbi harca tabi davalarda, 10.5.1965 gün ve 1/1 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı gereğince hükmü temyiz eden davalının temyiz başvuru harcı ve ilam harcının 1/4’nü ( nispi temyiz karar harcı) peşin olarak yatırması gerekir

Mahkeme kararının Davalı …Tic. Ltd. Şti ve … tarafından temyiz edilmesi nedeniyle davalıların her birinden ayrı ayrı nispi temyiz harcı ile temyiz yoluna başvurma harcı tahsil edilmediği anlaşılmıştır.

Mahkemece temyiz harcı eksik yatırılan davalı yönünden noksan nispi temyiz karar harcı ile temyiz yoluna başvurma harcına ilişkin varsa yatırılmış olduğuna dair makbuzun dosyaya eklenmek suretiyle, harcın yatırılmamış olması durumunda ise, 6100 sayılı HMK’nın 366.maddesi delaletiyle aynı kanunun 344. maddesi uyarınca davalı vekiline bir haftalık kesin süre verilmesi, süresi içinde harç ikmal edildiği takdirde dosyanın temyiz incelemesi yapılmak üzere geri gönderilmesi, süresi içinde harç yatırılmadığı takdirde ise; kararın temyiz edilmemiş sayılmasına karar verilerek, ek kararın ilgiliye tebliğ edilmek üzere,

Dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 24.01.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS