0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

İstinaf Dilekçesinin Reddi

HMK Madde 346

(1) İstinaf dilekçesi, kanuni süre geçtikten sonra verilir veya kesin olan bir karara ilişkin olursa, kararı veren mahkeme istinaf dilekçesinin reddine karar verir ve 344 üncü maddeye göre yatırılan giderden karşılanmak suretiyle ret kararını kendiliğinden ilgiliye tebliğ eder.

(2) Bu ret kararına karşı tebliği tarihinden itibaren bir hafta içinde istinaf yoluna başvurulabilir. İstinaf yoluna başvurulduğu ve gerekli giderler de yatırıldığı takdirde dosya, kararı veren mahkemece yetkili bölge adliye mahkemesine gönderilir. Bölge adliye mahkemesi ilgili dairesi istinaf dilekçesinin reddine ilişkin kararı yerinde görmezse, ilk istinaf dilekçesine göre gerekli incelemeyi yapar.HMK Madde 346 Gerekçesi

Maddede, istinaf dilekçesinin reddi ile bu ret kararına karış istinaf yoluna başvuru esasları düzenlenmiştir.

Buna göre, istinaf yoluna başvurunun kanuni süre geçtikten sonra yapılması veya kesin olan bir karara ilişkin olması hâlinde istinaf dilekçesinin reddedilmesi ve bu ret kararının yatırılan giderlerden karşılanmak suretiyle ilgiliye tebliğ edilmesine ilişkin hüküm getirilmiştir.

İkinci fıkrada, ret kararına karşı ilgiliye yedi gün (“bir hafta” olarak yasalaşmıştır) içinde istinaf yoluna başvurma hakkı tanınmakta, süresinde başvuru yapıldığı ve gerekli giderler de yatırıldığı takdirde dosya kararı veren mahkemece yetkili bölge adliye mahkemesine gönderilmektedir. Bölge adliye mahkemesi istinaf dilekçesinin reddine ilişkin kararı yerinde görmediği takdirde, yeniden dilekçe verilmesine gerek kalmaksızın, ilk istinaf dilekçesine göre inceleme yapacaktır.


HMK 346 (İstinaf Dilekçesinin Reddi) Emsal Yargıtay Kararları


YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas : 2016/1291 Karar : 2017/3557 Tarih : 26.04.2017

 • HMK 346. Madde

 • İstinaf Dilekçesinin Reddi

1-Davalı ….İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ vekili tarafından temyiz dilekçesi verilmiş ancak, temyiz harcı yatırılmamış, Mahkeme tarafından çıkarılan muhtıraya rağmen harç ikmal edilmemiş olmakla, öncelikle usule ilişkin bu husus incelenmiştir.

01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakameleri Kanununun Geçici 3. maddesinde; Bölge Adliye mahkemelerinin, 26.09.2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun Geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmî Gazete’de ilan edilecek göreve başlama tarihine kadar, 1086 sayılı Kanunun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin, Bölge Adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 sayılı HUMK’un 26/9/2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ilâ 454 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı hükme bağlanmıştır. 6100 sayılı HMK’nın 344, 346, 366. maddeleri gereğince (Mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasası’nın 434/3. maddesi) temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamının ödeneceği, bunların eksik olduğunun tespiti halinde, kararı veren hakim veya mahkemenin başkanı tarafından verilecek 1 haftalık kesin süre içerisinde eksikliğin tamamlanması, aksi halde temyizden vazgeçmiş sayılacağı hususunun temyiz edene yazılı olarak bildirileceği, verilen süre içerisinde harç ve giderlerin tamamlanmadığının anlaşılması halinde, kararın temyiz edilmemiş sayılmasına karar verileceği hükme bağlamıştır.

Somut olayda, muhtıra tebliğine rağmen eksikliğin tamamlanmadığı anlaşılmakla, davalı …..AŞ’nin, Mahkeme kararını temyiz etmediği kabul edilmiştir.

2-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillere, kanuni gerektirici sebeplere, özellikle müteveffa işçinin olayda kusuru olmadığının belli bulunmasına ve davalılar arasındaki kusur dağılımının kendi aralarında görülmesinin muhtemel rücu davasında yeniden değerlendirilmesinin mümkün bulunmasına ve temyiz kapsamı ile nedenlerine göre, temyiz talebinde bulunan davalılardan TTK Genel Müdürlüğü vekilinin yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle, sonucu itibariyle usule ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz harcının davalılardan TTK Genel Müdürlüğü’ne yükletilmesine, 26.04.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas : 2016/17710 Karar : 2017/2992 Tarih : 11.04.2017

 • HMK 346. Madde

 • İstinaf Dilekçesinin Reddi

Nispi harca tabi davalarda, kararı temyiz eden davalının temyiz başvuru harcı ile birlikte karar ve ilam harcının 1/4’nü (nispi temyiz karar ve ilam harcı) peşin olarak yatırması gerekir.

Davalı … Gaz San ve Tic AŞ vekilinin 19/07/2016 tarihinde temyiz başvuru harcı ve nispi temyiz harcının 171,73 TL’lik kısmını yatırarak hükmü temyiz ettiğinin anlaşılmasına rağmen dosya içinde yapılan inceleme ve sistem üzerinden yapılan araştırmada nisbi temyiz harcının eksik kalan kısmının yatırıldığına dair makbuza rastlanmaması, harçların yatırılmaması halinde temyiz edene gerekli harç ve giderlerin yatırılması için mahkemece çıkarılmış bir muhtıranın da bulunamaması karşısında, mahkemece varsa yatırılmış temyiz harçlarına dair makbuzun dosyaya eklenmek suretiyle, harçların yatırılmamış olması durumunda 6100 sayılı …nun 344, 346 ve 366. maddeleri ile, Hukuk ve Ticaret mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliğinin 53. maddesi gereğince işlem yapılıp temyiz süresi dolduktan sonra gönderilmesi için dosyanın mahalli mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 11/04/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ Esas : 2015/15454 Karar : 2017/2946 Tarih : 6.04.2017

 • HMK 346. Madde

 • İstinaf Dilekçesinin Reddi

Davacı vekili, dava dilekçesinde dava …. ili, … ilçesi, …. köyü 1 parsel sayılı taşınmazın orman olduğunu, taşınmazın gerek kesinleşmiş orman kadastro tutanağında gerekse memleket haritası ve amenajman planlarında orman olarak görünmesine rağmen davalılar adına kayıtlı olduğunu bu nedenlerle taşınmazın orman olan kısmının tapu kaydının iptali ile orman vasfıyla tapuya kaydını, davalıların taşınmaza müdahalelerinin men’ini, taşınmaz üzerindeki ipotek ve hacizlerin kaldırılmasını dava ve talep etmiştir.

Mahkemece yapılan yargılama sonucu davanın kabulüne, dava konusu … ili, .. ilçesi, … köyü 1 sayılı parselin 11/11/2014 tarihli fen bilirkişisi rapordaki krokide (A) harfi ile gösterilen 195,67 m²’lik kısmının tapu kaydının iptali ile bu kısmın ayrı bir parsel olarak üzerindeki haciz işlemleri kaldırılarak orman niteliği ile Hazine adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiştir.

Dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava, tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.

Hüküm davacı Orman Yönetimi ve davalı Hazine vekili tarafından temyiz edilmiş ancak davalı kurum daha sonra temyizden feragat ettiklerini beyan eden dilekçe sunmuştur. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 346. maddesi gereğince istinaf dilekçesinin kanuni süre geçtikten sonra verilir veya kesin olan bir karara ilişkin olursa yerel mahkemece istinaf talebinin reddine karar verilebileceği düzenlenmiştir. Kıyas yoluyla uygulanacak hükümler baslıklı 366. madde ise “ bu Kanunun istinaf yolu ile ilgili 343 ilâ 349 ve 352 nci maddeleri hükümleri, temyizde de kıyas yoluyla uygulanır.” demektedir. Bu nedenle yerel mahkemece “temyizden vazgeçme nedeni ile davalı … adına Hazine vekilinin temyiz talebinin reddine” ilişkin 30/11/2015 tarihli ek kararın kaldırılmasına karar verilmiştir.

Her ne kadar davalı … adına Hazine vekilince hüküm temyiz edilmiş ise de 30/11/2015 tarihli dilekçesi ile temyizden vazgeçtiği anlaşıldığından vaki vazgeçme nedeni ile davalı … müdürlüğünün temyiz talebinin reddine karar verilmiştir.

İncelenen dosya kapsamına, kararın dayandığı gerekçeye göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usûl ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden Orman Yönetimine yükletilmesine, Harçlar Kanununun değişik 13/j maddesi gereğince Hazineden harç alınmasına yer olmadığına 06/04/2017 gününde oybirliği ile karar verildi.


YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas : 2016/934 Karar : 2017/1526 Tarih : 15.03.2017

 • HMK 346. Madde

 • İstinaf Dilekçesinin Reddi

Davacı vekili, Tüketici Hakem Heyeti tarafından verilen karara itiraz etmiş olup, mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar davalı tarafça temyiz edilmiştir.

Mahkemece, 536,00 TL olan dava değerinin yasal temyiz sınırının altında kaldığı gerekçesi ile HMK. 346. maddesi gereğince 19/03/2015 ek kararla davalının temyiz talebinin reddine karar verilmiştir.

Kararı davalı temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindek bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, 6502 sayılı TKHK 70/5 maddesi tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği kararın kesin olmasına göre, mahkemenin temyiz talebinin reddine ilişkin ek kararına yönelik davalının tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalının tüm temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun bulunan 19/03/2015 tarihli ek kararın ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 15/03/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas : 2016/8574 Karar : 2017/1195 Tarih : 21.02.2017

 • HMK 346. Madde

 • İstinaf Dilekçesinin Reddi

Nispi harca tabi davalarda, kararı temyiz eden davalının temyiz başvuru harcı ile birlikte karar ve ilam harcının 1/4’nü (nispi temyiz karar ve ilam harcı) peşin olarak yatırması gerekir.

Davalı vekilinin temyiz başvuru harcı ve nispi temyiz harcının 213,00 TL’lik kısmını yatırarak hükmü temyiz ettiğinin anlaşılmasına rağmen dosya içinde yapılan inceleme ve sistem üzerinden yapılan araştırmada nisbi temyiz harcının eksik kalan kısmının da yatırıldığına dair makbuza rastlanmaması, harçların yatırılmaması halinde temyiz edene gerekli harç ve giderlerin yatırılması için mahkemece çıkarılmış bir muhtıranın da bulunamaması karşısında, mahkemece varsa nispi temyiz harcının eksik kalan kısmının da yatırıldığına makbuzun dosyaya eklenmek suretiyle, harcın yatırılmamış olması durumunda 6100 sayılı HMK.nun 344, 346 ve 366. maddeleri ile, Hukuk ve Ticaret mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliğinin 53. maddesi gereğince işlem yapılıp temyiz süresi dolduktan sonra gönderilmesi için dosyanın mahalli mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 21/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas: 2017/337 Karar: 2017/7718 Tarih: 19.06.2017

 • HMK 346. Madde

 • İstinaf Dilekçesinin Reddi

Dosya, istinaf başvurusu sebebiyle bölge adliye mahkemesince bir karar verilerek ilk derece mahkemesine iade edilmiş, bölge adliye mahkemesi kararının temyiz edilmesi üzerine de ilk derece mahkemesi tarafından Yargıtay’a gönderilmiştir.

HMK’nın 365. maddesiHMK’nın 365. maddesi ve 366 maddesindeki açıklama uyarınca kıyasen uygulanacak 343 ile 346. maddeleri gereğince, temyiz dilekçesi kararı veren bölge adliye mahkemesinden başka bir mahkemeye verildiğinde, temyiz defterine kaydolunarak kararı veren bölge adliye mahkemesine iletilmeli, bölge adliye mahkemesi tarafından temyiz harçları tebliğ giderleri, temyizin süresinde yapılıp yapılmadığı, kesin bir karara dair olup olmadığı gibi hususlar değerlendirilip sonucu uyarınca işlem yapılarak, neticesinde dosya temyiz incelemesi için kararı veren bölge adliye mahkemesi tarafından Yargıtay’ın ilgili hukuk dairesine gönderilmesi gerekirken, dosya ilk derece mahkemesi tarafından Dairemize gönderilmiştir.

Görülmekte olan davada ilk derece mahkemesi tarafından yukarıda açıklanan belirlemeye uyulmadığı gibi, dosya doğrudan ilk derece mahkemesi tarafından Dairemiz’e gönderildiği için UYAP işletim sistemindeki düzenleme sebebiyle Dairemizin esasına temyiz edilen bölge adliye mahkemesi kararı yerine, ilk derece mahkemesinin kararının kaydı zorunluluğu doğmuş, ayrıca bölge adliye mahkemesinin istinaf incelemesi de UYAP’da görüntülenememiştir. Mevcut haliyle temyiz işlemlerine devam edilmesi halinde Dairemizin vereceği temyiz kararının ilk derece mahkemesinin kararına dair olacağı gibi bir sonuç doğacak, kararlardaki kayıt karmaşasının yanı sıra bölge adliye mahkemesi başkan ve üyeleri hakkında kanun yolu değerlendirme formu ( not fişi ) de düzenlenemeyecektir.

Belirtilen sebeplerle usul ve kanuna uygun temyiz kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için dosyanın bölge adliye mahkemesine gönderilmek üzere ilk derece mahkemesine iadesine karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda gösterilen sebeple dosyanın ilk derece mahkemesine İADESİNE, 19.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS