0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Sahte Para ve Değerler Üzerinde Yapılacak İncelemeler

CMK Madde 73

(1) Para ve Devlet tarafından çıkarılan tahvil ve Hazine bonosu gibi değerler üzerinde işlenen sahtecilik suçlarında, elkonulan para ve değerlerin hepsi, bunların asıllarını tedavüle çıkaran kurumların merkez veya taşra birimlerine incelettirilir.

(2) Yabancı devletlerin paraları ve değerleri hakkında da, yetkili Türk makamlarının görüşlerinin alınmasına karar verilir.CMK Madde 73 Gerekçesi

Madde, para ve Devlet tarafından çıkarılan tahvil ve Hazine bonosu gibi değerler üzerinde işlenen sahtecilik suçlarında, gerektiğinde bu şeylerin, asıllarını tedavüle çıkaran makamlara incelettirilmesini öngörmektedir. Madde, ayrıca bu makamların hangi hususlarda görüş bildireceklerini de belirtmektedir: Taklit veya sahteciliğin neden ibaret bulunduğu ve ne suretle gerçekleştirildiği ve eserlerinin neden ibaret bulunduğu görüşte yer alacaktır.

Yabancı devletlerin paraları ve değerlerinin her türü için de yetkili Türk makamlarının görüşleri mutlaka alınacaktır.


CMK 73 (Sahte Para ve Değerler Üzerinde Yapılacak İncelemeler) Emsal Yargıtay Kararları


YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ Esas: 2012/11610 Karar: 2014/9378 Tarih: 09.07.2014

  • CMK 73. Madde

  • Sahte Para ve Değerler Üzerinde Yapılacak İncelemeler

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, 28.06.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda değişiklik yapan 6545 sayılı Kanun ile getirilen düzenlemeler de gözetilerek dosya incelenip gereği düşünüldü:

Suç tarihinde 16 yaşı içerisinde bulunup hüküm tarihinden önce 18 yaşını tamamlayan mağdure ile babası müştekiye vekaleten davayı takip eden vekilin mağdurenin yaşı nazara alındığında müştekinin katılan sıfatı sona erdiğinden vekilin müşteki yönünden yaptığı temyiz isteminin CMUK.nın 317. maddesi uyarınca reddiyle, incelemenin katılan mağdure vekili sıfatıyla yaptığı temyizle sınırlı olarak yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

Mağdurenin Cumhuriyet Savcısınca alınan 27.07.2006 tarihli beyanında sanıkların olay günü kendisine zorla uyuşturucu hap içirdiklerini, mahkemede vermiş olduğu 20.05.2008 tarihli ifadesinde ise olay günü tanık D.’nın zorlamasıyla uyuşturucu hap içtiğini belirtmesi ve olaydan sonra mağdurenin Balıklı Rum Hastanesinde yapılan testleri sonucu adı geçen kurumca düzenlenen 26.07.2006 tarihli raporda mağdurede 963 mg/ml miktarında metilen dioksi amfetamin isimli maddenin tespit edildiğinin belirtilmesi karşısında, bu maddenin mağdurenin vücudunda tespit edilmesinin mağdurenin iradesini etkileyen bir neden oluşturup oluşturmayacağı konusunda Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas dairesinden rapor alınmasının ardından, olay tarihinde sanıklarla birlikte mağdureye karşı atılı suçları işlediği iddia edilen ve bu nedenle hakkındaki soruşturma yaş küçüklüğü sebebiyle ayrı yürütüldüğü anlaşılan D. Çözer isimli şahsa ait Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının 2006/17935 sayılı soruşturma dosyasındaki delillerin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği gözetilerek, anılan kişi hakkında kamu davası açılmışsa dosyaların birleştirilmesinden, eğer kesinleşmişse anılan dosyanın getirtilerek onaylı bir örneğinin dava dosyası içerisine alınmasından sonra sanıkların hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi,

Kabule göre de;

5237 sayılı TCK.nın 104/1. maddesi 5237 sayılı TCK.nın 104/1. maddesi uyarınca yaptırıma bağlanan reşit olmayanla cinsel ilişki suçu şikayete tabi olup, zarar göreni gerçek kişi olduğundan, 5271 sayılı CMK.nın 73/8. maddesine göre, suç tarihi itibarıyla uzlaşma kapsamında kaldığı, uzlaşmanın da bir kovuşturma şartı olduğu gözetilerek 5271 sayılı CMK.nın 253, 254. maddeleri gereğince uzlaştırma işlemi yapılması ve sonucuna göre, hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi,

Kanuna aykırı, katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi uyarınca bozulmasına, 09.07.2014 tarihinde oy birliği ile, karar verildi.


YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ Esas: 2011/11067 Karar: 2012/17635 Tarih: 23.05.2012

  • CMK 73. Madde

  • Sahte Para ve Değerler Üzerinde Yapılacak İncelemeler

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanığın Merkez Bankası Ankara şubesine teslim ettiği öne sürülen paraların, aldatma kabiliyetinin olup olmadığı hususunda 5271 sayılı Yasanın 73. maddesi uyarınca Merkez Bankasının merkez veya taşra şubelerince incelenerek, rapor alındıktan sonra sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, C. Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK. nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 23.05.2012 gününde oy birliği ile karar verildi.


YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ Esas: 2007/4382 Karar: 2009/4465 Tarih: 23.03.2009

  • CMK 73. Madde

  • Sahte Para ve Değerler Üzerinde Yapılacak İncelemeler

Gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Sanık hakkında Milli Ziynet altınında sahtecilik suçundan kurulan hükme ilişkin temyiz incelenmesinde;

Sanıkta ele geçen sahte altının CMK’nın 73. maddesi uyarınca Milli Ziynet altını olup olmadığının Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nden alınacak rapor ile saptanıp, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, yazılı biçimde eksik soruşturmayla mahkumiyet hükmü kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, katılan Hazine vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı oybirliğiyle BOZULMASINA,

2- 2863 sayılı Yasa’ya aykırılık suçundan kurulan hükme ilişkin temyize gelince;

Hükümden sonra yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanun’un 562.maddesiyle değişik 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesindeki koşulların varlığı halinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünde mahkemesince değerlendirme yapılması zorunluluğu, Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafii ile katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, sair yönleri incelenmeksizin hükmün bu sebepten dolayı (BOZULMASINA), 23.03.2009 gününde oy birliğiyle karar verildi.


UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS