0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Kararların Verilmesi Usulü

CMK Madde 33

(1) Duruşmada verilecek kararlar, Cumhuriyet savcısı, duruşmada hazır bulunan müdafi, vekil ve diğer ilgililer dinlendikten; duruşma dışındaki kararlar, Cumhuriyet savcısının yazılı veya sözlü görüşü alındıktan sonra verilir.CMK Madde 33 Gerekçesi

Madde, kararların nasıl verileceği hususundaki temel usul ilkesini belirtmektedir. Buna göre, kovuşturma evresinde duruşmada verilecek kararlar Cumhuriyet savcısı ve taraflar dinlendikten sonra verilecektir. Kanunun, taraflar hazır bulunmasalar da duruşma yapılabileceğini belirttiği hâllerde ise, elbette ki, sadece hazır bulunan taraflar dinlenecek ve karar verilecektir.

Duruşma dışında verilecek kararlar için ise, sadece Cumhuriyet savcısının yazılı veya sözlü görüşü alınacaktır.


CMK 33 (Kararların Verilmesi Usulü) Emsal Yargıtay Kararları


YARGITAY 6. CEZA DAİRESİ Esas: 2008/6180 Karar: 2011/2358 Tarih: 10.03.2011

  • CMK 33. Madde

  • Kararların Verilmesi Usulü

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildikten sonra sanığın hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç nedeniyle mahkum olması ya da yükümlülüklerine aykırı davranması halinde mahkemenin yeniden duruşma açarak tarafları usulünce duruşmaya davet ettikten sonra hükmü açıklaması gerektiği düşünülmeksin yazılı şekilde dosya üzerinden hükmün açıklanmasına karar verilerek 5271 sayılı CMK’nın 33, 223. maddelerine aykırı davranılması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Yaprak savunmanının temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan nedenle isteme uygun olarak (BOZULMASINA), 10.03.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ Esas : 2016/983 Karar : 2018/6527 Tarih : 21.05.2018

  • CMK 33. Madde

  • Kararların Verilmesi Usulü

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildikten sonra sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde mahkemenin yeniden duruşma açarak tarafları usulünce duruşmaya davet ettikten sonra hükmü açıklaması gerektiği düşünülmeksizin yazılı şekilde dosya üzerinden hükmün açıklanmasına karar verilerek CMK’nın 33 ve 223. maddelerine aykırı davranılması,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan bu sebeplerden dolayı diğer yönleri incelenmeyen hükmün istem gibi BOZULMASINA, 21.05.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ Esas : 2007/6368 Karar : 2008/5586 Tarih : 2.07.2008

  • CMK 33. Madde

  • Kararların Verilmesi Usulü

Fatma Kılıç’ı kasten öldürmekten ve hırsızlıktan sanık Münise Şahin’in yapılan yargılanması sonunda: Hükümlülüğüne ilişkin ( BAKIRKÖY ) Birinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 17/10/2006 gün ve 192/367 sayılı hükmün Yargıtay`ca incelenmesi sanık ile müdahil vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle, incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi:

1- CMK.nun 188/1. maddesi uyarınca duruşmaya gelmeyen sanık müdafiinin duruşmada hazır bulunarak görevini yapmaya zorlanması, katılmadığı oturumlardaki bilgi, belge ve işlemlere karşı savunma yapmaya davet edilmesi, gerektiğinde CMK.nun 150/3. maddesi uyarınca yeni bir zorunlu müdafii görevlendirilmesi yoluna gidilerek savunmada oluşan boşluk ve kısıtlılığın giderilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,

2- Karar verilen oturumda hazır olan katılan vekili ile Cumhuriyet Savcısı dinlenilmeden karar verilmek suretiyle CMK.nun 33. maddesine aykırı davranılması,

Usule aykırı ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, sair cihetleri incelenmeksizin öncelikle bu nedenle resen de temyize tabi bulunan hükmün farklı gerekçe ile tebliğnamedeki düşünce gibi CMUK.nun 321. maddesi uyarınca ( BOZULMASINA ), oybirliği ile karar verildi.


YARGITAY 23. CEZA DAİRESİ Esas : 2015/6149 Karar : 2015/6568 Tarih : 12.11.2015

  • CMK 33. Madde

  • Kararların Verilmesi Usulü

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

1- Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildikten sonra denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işleyen sanık hakkında, CMK`nın 231/11, 223/1, 33, 182 ve 188. maddeleri gereğince duruşma açılıp, sanığın duruşmaya davet edilerek hükmün de duruşmada açıklanması gerektiği gözetilmeden, Eskişehir 6. Sulh Ceza Mahkemesinin ihbarı üzerine dosyanın ele alınarak duruşma açmaksızın evrak üzerinden karar verilmesi,

2- Her ne kadar gerekçeli kararda, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın kaldırılma ve hükmün açıklanma nedenleri belirtilmiş ise de; mahkumiyet hükümlerinin kanuni gerekçelerinin gösterilmediği, bu bağlamda; mahkeme kararlarının Yargıtay denetimine olanak verecek şekilde açık olması ve Yargıtay’ın bu işlevini yerine getirmesi için kararın dayandığı tüm kanıtların, bu kanıtlara göre mahkemenin ulaştığı sonuçların iddia, savunma ve dosyadaki diğer belgelere göre sanığa isnat edilen ve suç oluşturduğu kabul edilen eylemin karar yerinde gösterilmesi ve bu hususun gerekçeye yansıtılması gerektiği gözetilmeden, gerekçeden yoksun şekilde mahkumiyet hükmü kurulması suretiyle, Anayasa’nın 141, CMK`nın 34 ve 230. maddelerine muhalefet edilmesi,

3-Sanık hakkında CMK 231/11 maddesi gereğince açıklanan hükmün yeniden kurulması gerekirken, önceki hükmün “aynen infazına” denilmek suretiyle infaza elverişli hüküm kurulmaması,

Bozmayı gerektirmiş,sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeksizin hükmün öncelikle bu nedenlerle, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK`un 321. maddesi uyarınca ( BOZULMASINA ), oybirliğiyle karar verildi.


UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS