0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Karşılıklı Hakaret Hâllerinde Gider

CMK Madde 328

(1) Karşılıklı hakaret hâllerinde taraflardan biri veya her ikisi hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararının verilmesi; bunlardan birinin veya her ikisinin giderler karşılamaya mahkûm edilmelerine engel olmaz.CMK Madde 328 Gerekçesi

Karşılıklı hakaret halinde mahkeme, gerektiğinde iki taraf veya hangi tarafın neden olduğunu göz önüne alarak yalnız biri hakkındaki cezayı kaldırabilecektir. Bu durumda yargılama giderinin bunlardan birine veya her ikisine yüklenmesine de karar verilmesi gereklidir.


CMK 328 (Karşılıklı Hakaret Hâllerinde Gider) Emsal Yargıtay Kararları


YARGITAY 19. CEZA DAİRESİ Esas : 2016/5059 Karar : 2017/1133 Tarih : 13.02.2017

  • CMK 328. Madde

  • Karşılıklı Hakaret Hâllerinde Gider

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-Kooperatif genel kurulunun kanunda öngörülen süre içerisinde yapılmadığı sabit ise de, sürenin bitiminden makul sayılabilecek bir gecikme ile de olsa genel kurul toplantısının gerçekleştirilmiş olduğu; kooperatiflerde olağan genel kurul toplantısı yapmanın bazı usul ve şekil şartlarının bulunduğu, ilgili Bakanlığa yazılı bildirimlerde bulunmanın zorunlu olduğu, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 87/2. maddesi gereğince ‘‘Genel kurul toplantılarının Bakanlık temsilcisinin’’ iştiraki ile yapılması gerektiği ve bunun da genel kurul toplantısı yapmak açısından yönetim kurulu üyelerinin iradesi dışında zaman açısından idarenin tensibine bağlı olması, yine sanıkların yönetim kuruluna seçilmiş oldukları genel kurul toplantısının da kanunda ön görülen süreden sonra yapılmış olduğunun anlaşılması karşısında; suç işleme kastı tespit edilemeyen sanıkların beraati yerine işledikleri fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz bir yanılgıya düştükleri gerekçesi ile sanıklar hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi,

Kabule göre de;

2-Yargılama giderlerinin, karşılıklı hakaret kurumunu düzenleyen CMK’nın 328. maddesi uyarınca sanıklara yükletilmesine karar verilmesi,

Kanuna aykırı ve katılan vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, tebliğnameye aykırı olarak HÜKÜMLERİN 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 13.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 18. CEZA DAİRESİ Esas : 2015/39641 Karar : 2017/1274 Tarih : 7.02.2017

  • CMK 328. Madde

  • Karşılıklı Hakaret Hâllerinde Gider

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanıklar hakkında, hakaret suçunu karşılıklı işlemeleri nedeniyle, TCK’nın 129/3. maddesi gereğince ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi, suç ve suçluluğu ortadan kaldırmayacağından, CMK’nın 328. maddesi uyarınca sanıkların sebebiyet verdikleri yargılama giderlerinden sorumlu tutulmaları gerektiğinin gözetilmemesi,

Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi delaletiyle 1412 sayılı Yasanın 322. maddesi uyarınca, hüküm fıkrasındaki yargılama giderleriyle ilgili bölümün hüküm fıkrasından çıkarılarak yerine “ 46 TL olan yargılama giderinin sanıklardan eşit olarak tahsiline” ibaresi eklenmek suretiyle hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 07/02/2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ Esas: 2014/5948 Karar: 2014/5948 Tarih: 13.01.2015

  • CMK 328. Madde

  • Karşılıklı Hakaret Hâllerinde Gider

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

İleri sürülen başkaca temyiz nedenleri yerinde görülmediği gibi hükmü etkileyecek oranda hukuka aykırılığa da rastlanmamıştır.

Ancak;

Hakaretin haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi sebebiyle TCK’nın 129/3 ve CMK’nın 223/4-c. maddelerine göre ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi durumunda CMK’nın 328/1 maddesi uyarınca sanığın sebebiyet verdiği yargılama giderlerinden sorumlu tutulması gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı ve katılan M. A.’ın temyiz iddiaları yerinde görüldüğünden, hükmün BOZULMASINA, 5320 Sayılı Kanunun 8/1. madde ve fıkrası aracılığıyla 1412 Sayılı CMUK’nın 322. maddesi uyarınca bu aykırılık, yeniden yargılama yapılmasına gerek olmaksızın düzeltilebilir nitelikte bulunduğundan, temyiz edilen kararın açıklanan noktasının; tebliğnameye uygun olarak, yargılama gideriyle ilgili hüküm fıkrasının çıkarılarak yerine, ‘sebebiyet verdiği yargılama giderinin sanıktan tahsiline’ ibaresinin eklenmesi biçiminde DÜZELTİLMESİNE ve başkaca yönleri Yasaya uygun bulunan hükmün bu bağlamda ONANMASINA, 13.01.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS