0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Yenileme İstemi Hakkında Uygulanacak Hükümler

CMK Madde 317

(1) Kanun yollarına başvurma hakkındaki genel hükümler, yargılamanın yenilenmesi istemi hakkında da uygulanır.

(2) Yargılamanın yenilenmesi istemi, bunun yasal nedenleri ile dayandığı delilleri içerir.CMK Madde 317 Gerekçesi

Maddeye göre yargılamanın yenilenmesi için başvuru konusunda açık hüküm (Örneğin 348 inci madde) bulunan hâller dışında, başvurma hakkı ve biçimiyle ilgili olarak olağan kanun yoluna dair genel hükümler uygulanacaktır.

Yargılamanın yenilenmesi istemini içeren başvuruda, buna ilişkin yasal nedenlerin ve delillerin belirtilmesi zorunludur.


CMK 317 (Yenileme İstemi Hakkında Uygulanacak Hükümler) Emsal Yargıtay Kararları


YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ Esas : 2015/28061 Karar : 2017/23152 Tarih : 23.10.2017

  • CMK 317. Madde

  • Yenileme İstemi Hakkında Uygulanacak Hükümler

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre,

Sanığın tehdit ve hakaret suçlarından 09/12/2014 tarihli yokluğunda verilen ve 21/01/2015 tarihinde usulüne uygun olarak kendisine tebliğ edilen hükmü, 18/06/2015 tarihinde temyiz etmesi üzerine mahkemece hakaret suçu ile ilgili miktardan kesin olması nedeniyle ret, tehdit suçuyla ilgili olarak da temyiz isteğinin süresinden sonra olduğu gerekçesiyle temyiz isteminin reddine ilişkin karar verildiği, bu kararın da sanık tarafından süresinde temyiz ediliği anlaşılmakla yapılan incelemede;

CMK’nın 317.maddesi gereğince öncelike sanığın temyiz isteminin süresinde olup olmadığının incelenmesi ve hakaret suçu yönünden de süre yönünden inceleme yapılması gerektiği gözetilmeden, hakaret suçundan verilen kararın kesin olduğundan temyiz isteminin reddine ilişkin kararın kaldırılması suretiyle dosya görüşüldü:

1- Hakaret suçundan verilen mahkumiyet hükmüne ilişkin olarak;

Mahkemenin 09/12/2014 tarihinde sanığın yokluğunda verdiği kararın, sanığa 21/01/2015 tarihinde usulüne uygun olarak tebliği edildiği, sanığın 16/06/2015 tarihli temyiz dilekçesinin süresi içinde verilmediği anlaşıldığından 5320 sayılı Kanunun 8/1 ve 1412 sayılı CMUK’nın 317.maddesi uyarınca sanık …‘un, TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİNE,

2- Tehdit suçundan verilen temyizin reddine dair ek karara yönelik incelenmesinde;

Sanık … tarafından temyiz dilekçesinin süresi içinde verilmemiş olması nedeniyle Yerel Mahkemece verilen temyiz isteğinin reddine ilişkin karara karşı yapılan itirazın REDDİNE, yerel mahkemenin 22/06/2015 tarihli redde ilişkin usul ve yasaya uygun olan ek kararının ONANMASINA, 23/10/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 20. CEZA DAİRESİ Esas : 2015/12958 Karar : 2017/3616 Tarih : 5.06.2017

  • CMK 317. Madde

  • Yenileme İstemi Hakkında Uygulanacak Hükümler

1)Sanık … hakkındaki hükmün incelenmesinde;

Sanığa 05.09.2011 tarihinde tebliğ edilen mahkemenin12.08.2011 tarih ve 2011/1299 D.iş sayılı temyizin reddi kararının sanık tarafından 1412 sayılı CMUK’nun 315/2. maddesinde öngörülen bir haftalık yasal süre geçtikten sonra 15.11.2011 havale tarihli dilekçe ile temyiz edildiği anlaşıldığından; sanığın temyiz isteğinin CMK’nın 317. maddesi uyarınca REDDİNE,

2)Sanık … hakkındaki hükmün incelenmesinde;

Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların aşağıda belirtilenler dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından, yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

a - İstanbul Krimal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce suça konu uyuşturucu maddelerden alınan tanık numunenin müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

b - Hükümden sonra 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarihli 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinin bazı hükümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, bu maddenin uygulanması açısından, sanığın durumunun yeniden belirlenmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükümlerin CMUK’nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA; ancak bu aykırılığın yeniden duruşma yapılmaksızın aynı Kanun’un 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan;

a - TCK’nın 54. maddesinin uygulanması ile ilgili hüküm fıkrasına “İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce suça konu uyuşturucu maddelerden alınan şahit numunelerin TCK 54/4 maddesi gereğince müsaderesine” ibaresinin eklenmesi,

b - TCK’nın 53. maddesinin uygulanması ile ilgili bölümün hüküm fıkrasından çıkarılması ve yerine “Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarihli iptal kararından sonra oluşan durumuna göre, sanıklar hakkında TCK’nın 53. maddesinin 1 ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına” ibaresinin eklenmesi,

Suretiyle, hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

05/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS