0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Yargılamanın Yenilenmesinin Kabul Edilmeyeceği Hâl

CMK Madde 315

(1) Kanunun aynı maddesinde yer almış sınır içinde olmak üzere cezanın değiştirilmesi amacıyla yargılamanın yenilenmesi kabul edilemez.

(2) Hatanın giderilebilmesini sağlayacak başka bir yol varsa, yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilemez.CMK Madde 315 Gerekçesi

Yargılamanın yenilenmesi ancak kesinleşmiş hükümlere karşı olanaklıdır ve adaletin gereğini yerine getirmek maksadını güttüğü için, aslında kesin hüküm kavramına aykırı nitelikteki bu kurum kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu nedenle bir hükme karşı gidilebilecek veya hatanın giderilmesini sağlayacak başka bir yol varsa yargılamanın yenilenmesinin istenemeyeceği kabul edilmiştir. Aynı nedenle, fiil ve niteliği değişmedikçe buna uygun kanun hükmünde öngörülen alt ve üst sınırlar içinde yer alan cezanın değiştirilmesi, artırılması veya eksiltilmesi için de yargılamanın yenilenmesi kabul edilmemiştir.


CMK 315 (Yargılamanın Yenilenmesinin Kabul Edilmeyeceği Hâl) Emsal Yargıtay Kararları


YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ Esas : 2016/6336 Karar : 2017/2072 Tarih : 1.03.2017

  • CMK 315. Madde

  • Yargılamanın Yenilenmesinin Kabul Edilmeyeceği Hâl

Gereği görüşülüp düşünüldü;

Kasten yaralama ve 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet suçlarından hükümlü …’nin 6136 sayılı Kanunun 15/4 ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86/1, 86/3-e maddeleri gereğince 2 ay hapis ve 3 yıl hapis cezaları ile cezalandırılmasına dair Balıkesir 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 21/10/2010 tarih ve 2010/70 (E) ve 2010/545 (K) sayılı kararının hükümlü tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairemizin 19/03/2013 tarih ve 2012/4416 (E) ve 2013/11021(K) sayılı ilâmı ile anılan kararın hak yoksunlukları yönünden düzeltilerek onanarak kesinleşmesini müteakip, hükümlü tarafından “hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasının şartlarının bulunmadığı” gerekçesiyle yapılan yargılamanın yenilenmesi talebi talebi kabul edilerek yapılan yargılama sonucunda sanığın mahkumiyetine karar verilmiş ve bu karar hükümlü tarafından temyiz edilmişse de; hükümlünün adli sicil kaydında bulunan Manisa 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 08.04.2008 tarihinde kesinleşmiş 2006/277 (E), sayılı kararı tekerrüre esas olduğundan, bu durum infaz aşamasında değerlendirilebileceğinden ve 5271 sayılı CMK’nin 315/2’nci maddesinde yer alan “Hatanın giderilebilmesini sağlayacak başka bir yol varsa, yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilemez” biçimindeki düzenleme gözönüne alındığında mahkemenin yargılamanın yenilenmesi sonucunda verdiği 22/05/2014 tarih, 2014/161 (E) ve 2014/275 (K) sayılı karar yok hükmünde olduğundan temyize konu hüküm bulunmaması nedeniyle hükümlünün temyiz isteminin 1412 sayılı CMUK`nin 317. maddesi gereğince REDDİNE, 01/03/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS