0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

İnfazın Geri Bırakılması veya Durdurulması

CMK Madde 312

(1) Yargılamanın yenilenmesi istemi hükmün infazını ertelemez. Ancak mahkeme, infazın geri bırakılmasına veya durdurulmasına karar verebilir.CMK Madde 312 Gerekçesi

Yargılamanın yenilenmesi istemi kendiliğinden hükmün infazını engellemeyecektir; ancak istemi karara bağlayacak mahkeme hemen veya yargılamanın yenilenmesi aşamalarındaki gelişmelere göre infazın geri bırakılmasına, başlanmışsa durdurulmasına karar vermeye yetkilidir.


CMK 312 (İnfazın Geri Bırakılması veya Durdurulması) Emsal Yargıtay Kararları


YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ Esas : 2016/4 Karar : 2017/796 Tarih : 25.01.2017

  • CMK 312. Madde

  • İnfazın Geri Bırakılması veya Durdurulması

1-Sanıklar ….ve …. hakkında müştekiler … ve …‘ya yönelik konut dokunulmazlığını bozma ve müşteki …‘e yönelik mala zarar verme suçlarından kurulan hükümlere ilişkin temyiz isteminin incelenmesinde;

5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin 24/11/2015 tarihinde yürürlüğe giren 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı da nazara alınarak bu maddede öngörülen hak yoksunluklarının uygulanmasının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.

Bozma üzerine yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hâkimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükümlerin istem gibi ONANMASINA,

2-Sanıklar … ve … hakkında müştekiler … ve…‘ya yönelik mala zarar verme suçları ile sanık … hakkında konut dokunulmazlığını bozma ve mala zarar verme suçlarından kurulan hükümlere ilişkin temyiz isteminin incelenmesinde;

Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.Ancak;

a)Sanıklar … ve … hakkında müştekiler … ve ….’ya yönelik mala zarar verme suçlarından dava açılmış ise de; olay yeri inceleme raporları,müşteki ifadelerine göre mala zarar verildiğine ilişkin tespit bulunmadığının anlaşılması karşısında sanıkların unsurları itibariyle oluşmayan mala zarar verme suçundan beraatleri yerine yazılı şekilde mahkumiyetlerine karar verilmesi,

b) Keles Cumhuriyet Başsavcılığının sanık … hakkında hırsızlık suçundan 21.05.2015 tarihli infazın durdurulması ve yargılamanın yenilenmesi talebi üzerine, Keles Asliye Ceza Mahkemesinin 25.05.2015 tarih,2015/24 D.İş sayılı kararı ile yargılamanın yenilenmesi talebinin kabulüne ve infazın durdurulmasına karar verildiği, sanık … ve …‘nin beyanları ve sanık ….’ nin ikrar içerikli savunmaları ile nüfus kayıtları karşılaştırmaları,….’nin çocuğunun doğum tarihi dikkate alınarak dosya kapsamında yeni olaylar ve yeni delillerin ortaya konulduğu, yasal nedenlerin CMK 317/2 maddesinde belirtildiği şekilde gösterildiği, yargılamanın yenilenmesi isteminin, kanunda belirtilen şekilde yasal nedenler belirtilmiş ve bunu doğrulayabilecek deliller açıklanmış olduğundan, aynı Kanun’un 319/1 maddesine uygun bulunduğu belirtilerek mahkemece sanık …’ in hak kaybına neden olunmaması ve ciddi isnat ve ikrarların bulunması sebebiyle sanık hakkındaki yargılamanın yenilenmesi isteminin CMK 318/1 maddesine göre kabule değer bulunarak sanık hakkında 2008/49 esas 2012/55 karar sayılı ilamı ile verilip kesinleşen (2 defa) 1 yıl 6 ay hapis cezasının CMK’nun 312/1.maddesine göre ayrı ayrı infazının durdurularak yargılamanın yenilenmesine ve duruşma açılmasına karar verildiği anlaşıldığından, hakkında yenilenmesine karar verilen yargılamanın sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdirinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık … ile sanıklar ….ve….müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 25/01/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS