0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Temyiz İsteminin Kabule Değer Sayılmamasından Dolayı Hükmü Veren Mahkemece Reddi

CMK Madde 296

(1) Temyiz istemi, kanunî sürenin geçmesinden sonra yapılmış veya temyiz edilemeyecek bir hüküm temyiz edilmiş veya temyiz edenin buna hakkı yoksa, hükmü temyiz olunan bölge adliye veya ilk derece mahkemesi bir karar ile temyiz istemini reddeder.

(2) Temyiz eden, ret kararının kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içinde Yargıtaydan bu hususta bir karar vermesini isteyebilir. Bu takdirde dosya Yargıtaya gönderilir. Ancak, bu nedenden dolayı hükmün infazı ertelenemezCMK Madde 296 Gerekçesi

Hükmü temyiz edilen mahkeme, başvuruyu, yasal sürede yapılıp yapılmadığı, hükmün temyiz edilebilir olup olmadığı, temyiz edenin buna hakkı bulunup bulunmadığı hususlarıyla sınırlı biçimde inceler.

Temyiz isteminin yasal sürenin geçmesinden sonra yapıldığı veya hükmün temyiz yeteneğinin bulunmadığı veya temyiz edenin buna hakkı olmadığı saptanırsa temyiz dilekçesinin reddine karar verilir. Karar ilgiliye tebliğ olunur. Cumhuriyet savcısı veya taraf, ret kararının kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde Yargıtaydan bu konuda bir karar verilmesini isteyebilir. Bu durumda dosya Yargıtaya gönderilir. Ancak bu işlem hükmün infazının ertelenmesine neden olmaz.


CMK 296 (Temyiz İsteminin Kabule Değer Sayılmamasından Dolayı Hükmü Veren Mahkemece Reddi) Emsal Yargıtay Kararları


YARGITAY 6. CEZA DAİRESİ Esas : 2017/3373 Karar : 2018/694 Tarih : 6.02.2018

  • CMK 296. Madde

  • Temyiz İsteminin Kabule Değer Sayılmamasından Dolayı Hükmü Veren Mahkemece Reddi

Sanık … hakkında; mağdur …‘e yönelik kasten yaralama suçundan kurulan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi’nin 07.04.2017 tarih ve 2017/356 Esas, 2017/372 Ek Karar sayılı temyiz talebinin reddi kararı ve mağdur …‘e yönelik yağma suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne karşı yapılan temyiz incelemesinde;

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/206 Esas ve 2016/220 Karar sayılı ilamı ile nitelikli yağma suçundan verilen mahkumiyet hükmüne karşı, sanık … savunmanının CMK 272 ve müteakip maddeleri uyarınca İstinaf kanun yoluna başvurması üzerine; İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesince dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu verilen 14.03.2017 gün, 2017/356 Esas ve 2017/372 Karar sayılı “Düzeltilmek suretiyle istinaf başvurusunun esastan red” kararına karşı sanık … savunmanının ve sanık … hakkında kasten yaralama suçundan verilen mahkumiyet hükmünün CMK’nın 286/2.a maddesi uyarınca kesinleşmiş olduğundan, CMK’nın 296/1. maddesi uyarınca temyiz talebinin reddine yönelik 07.04.2017 tarih ve 2017/356 Esas, 2017/372 Ek Karar sayılı karara karşı sanık … savunmanı tarafından usulüne uygun olarak açılan temyiz davası üzerine, temyiz dilekçesinde hukuka aykırı olduğu ileri sürülen hususlar ile re’sen incelenmesi gereken konular CMK’nın 288 ve 289. maddeleri kapsamında incelenip görüşüldü;

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre; sanık hakkında yağma suçundan kurulan hükmün usul ve mevzuata uygun olduğu gerekçesiyle, düzeltilmek suretiyle istinaf isteminin esastan reddine dair verilen kararda ve 07.04.2017 tarih ve 2017/356 Esas, 2017/372 Ek Karar sayılı temyiz talebinin reddi kararında hukuka aykırılık bulunmadığından, sanık … savunmanının temyiz itirazlarının CMK’nın 302/1. maddesi gereğince reddiyle, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesinin 14.03.2017 gün 2017/356 Esas ve 2017/372 Karar sayılı düzeltilmek suretiyle esastan red ve sanık … hakkında yaralama suçundan verilen esastan red kararının kesin olması nedeniyle verilen 07.04.2017 tarihli temyiz talebinin reddi kararının tebliğnameye kısmen uygun olarak ONANMASINA, 06.02.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS