0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Dosya Üzerinde Ön İnceleme

CMK Madde 279

(1) Dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonunda;

a) Bölge adliye mahkemesinin yetkili olmadığının anlaşılması hâlinde dosyanın yetkili bölge adliye mahkemesine gönderilmesine,

b) Bölge adliye mahkemesine başvurunun süresi içinde yapılmadığının, incelenmesi istenen kararın bölge adliye mahkemesinde incelenebilecek kararlardan olmadığının, başvuranın buna hakkı bulunmadığının anlaşılması hâlinde istinaf başvurusunun reddine, Karar verilir. (Ek cümle: 18/6/2014 6545/76 md.) Bu kararlar itiraza tabidir.CMK Madde 279 Gerekçesi

Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığınca düzenlenen tebliğnameye bağlı dava dosyası ilgili ceza dairesine ulaştığında, öncelikle bölge adliye mahkemesinin yetkili olup olmadığının araştırılarak yetkili olmadığı anlaşılırsa dosyanın yetkili bölge adliye mahkemesine derhal gönderilmesine, yetkili olduğunun anlaşılmasından sonra ise başvurunun süresi içinde yapılıp yapılmadığı, kararın bölge adliye mahkemesince incelenebilecek kararlardan olup olmadığı, başvuranın buna hakkı bulunup bulunmadığı araştırılacak, süresi içinde yapılmadığı, incelenebilecek kararlardan olmadığı, başvuranın buna hakkı bulunmadığı anlaşıldığında işin esasına girilmeden istinaf başvurusunun reddine karar verilecektir.


CMK 279 (Dosya Üzerinde Ön İnceleme) Emsal Yargıtay Kararları


YARGITAY 19. CEZA DAİRESİ Esas : 2018/282 Karar : 2018/8326 Tarih : 9.07.2018

  • CMK 279. Madde

  • Dosya Üzerinde Ön İnceleme

Alacaklıyı zarara uğratmak kastıyla mevcudu eksiltmek suçundan sanıklar … ve Türken Özbıçak haklarında yapılan yargılama sonunda beraatlerine dair, Bursa 6. İcra Ceza Mahkemesince verilen 31/10/2012 gün ve 2012/888 Esas, 2012/1050 Karar sayılı hükmün şikayetçi vekili tarafından temyizi üzerine,

Dairemizin 27/06/2016 gün ve 2015/3790 Esas, 2016/20251 sayılı kararıyla;

Sanıklardan …‘ın adına kayıtlı şikayete konu iş yerini muvazaalı olarak annesi sanık …‘a devrettiğinin iddia edilmesi karşısında, iş yerinin devrine ilişkin belgeler temin olunarak tasarrufun gerçekleştiği tarihin Bursa 17. İcra Müdürlüğünün 2012/3973 takip sayılı dosyasındaki ticari ilişki kurulmazdan ve borcun doğumundan önce olup olmadığı ile devrin muvazaalı olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği araştırılıp tespit olunduktan sonra şikayete konu devrin alacaklıyı zarara uğratmak kastıyla yapılıp yapılmadığına dair sanıkların hukuki durumlarının takdiri gerekirken, eksik incelemeyle yazılı şekilde beraat kararları verilmesi, nedeniyle bozulmuştur.

Bozma üzerine yerel mahkemece önceki hükümde direnilmesine karar verilmiştir.

Bursa 6. İcra Ceza Mahkemesince verilen 14/12/2016 tarih 2016/1166 esas 2016/1202 karar sayılı direnme kararına konu dava dosyası şikayetçi vekilince hükmü temyiz edilen dava dosyasının gönderildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesi’nin 21/02/2017 tarih, 2017/650 Esas, 2017/458 Karar sayılı kararı ile 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 8. maddesinde 6723 sayılı Danıştay Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 33. maddesi ile yapılan değişiklik gözetildiğinde bu karara karşı kanun yolu incelemesinin Yargıtay tarafından yapılması gerektiğinden CMK’nın 279/1-b maddesi uyarınca istinaf başvurusunun reddine, dosyanın Yargıtay’a gönderilmek üzere ilk derece mahkemesine iadesine karar verilip, yerel mahkemece dava dosyası dairemize gönderilmekle dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

Dairemizin 27/06/2016 gün ve 2015/3790 Esas, 2016/20251 Karar sayılı bozma ilamında herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından karar düzeltilmesine yer olmadığına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 02.12.2016 gün ve 29906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 36. maddesiyle değişik 307. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince direnme kararını incelemek üzere dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 09/07/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ Esas : 2018/3313 Karar : 2018/10483 Tarih : 5.07.2018

  • CMK 279. Madde

  • Dosya Üzerinde Ön İnceleme

Mala zarar verme suçundan hükmolunan cezanın miktar ve türüne göre, 5271 sayılı CMK’nın 272/3-a maddesi uyarınca hükme karşı istinaf yasa yoluna başvurulmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle, CMK’nın 279/1-b maddesi uyarınca verilen, istinaf isteminin reddine dair kararın aynı maddenin son cümlesi uyarınca itiraza tabi olduğu ve itirazın da mercii tarafından incelendiği belirlenerek sanık hakkında hırsızlık ve konut dokunulmazlığını bozma suçlarından kurulan hükümlere karşı temyiz istemine yönelik yapılan incelemede;

Hükmolunan cezaların miktarları ve türü gözetildiğinde, 5271 sayılı CMK’nın 286/2-a maddesi uyarınca, ilk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezaları ile miktarı ne olursa olsun adli para cezalarına ilişkin istinaf başvurusunun esastan reddine dair bölge adliye mahkemesi kararlarının temyizleri mümkün olmadığından, Bölge Adliye mahkemesince verilen temyiz isteminin reddine ilişkin 05.03.2018 tarihli, 2017/2856 esas ve 2018/150 karar sayılı ek kararda bir isabetsizlik görülmediğinden, bu karara yönelik sanık …‘ın temyiz itirazlarının reddiyle, temyiz isteminin reddine dair ek kararın ONANMASINA, 05/07/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ Esas : 2018/3616 Karar : 2018/5017 Tarih : 28.05.2018

  • CMK 279. Madde

  • Dosya Üzerinde Ön İnceleme

Dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından sanıklar … ve … hakkında yapılan duruşma sonunda; dolandırıcılık suçundan beraatlerine, özel belgede sahtecilik suçundan mahkumiyetlerine ilişkin Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi’nce verilen 27.09.2016 tarih ve 2015/942 esas, 2016/777 karar sayılı hüküm hakkında istinaf yoluna başvurulması üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi’nce duruşma açılarak katılan vekilinin dolandırıcılık suçundan verilen beraat kararına yönelik istinaf isteminin reddine, özel belgede sahtecilik suçundan ise beraatlerine karar verilmiştir.

Bu kararının temyizi üzerine Dairemizin 20.11.2017 tarih ve 2017/14828 esas, 2017/7937 sayılı ilamı ile “dolandırıcılık suçu yönünden “5271 sayılı CMK’nın 279/1-b madde ve fıkrasında, ilk derece mahkemelerinden verilen kararlara karşı başvuranın buna hakkı olmadığının anlaşılması halinde istinaf başvurusunun reddine karar verileceği ve bu kararın itiraza tabi olduğu belirtilmiş olup, anılan karara karşı şikayetçi vekili tarafından itiraz yasa yoluna başvurulması üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi’nce talebin reddine karar verildiği anlaşılmakla; Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi’nin şikayetçinin vaki istinaf isteminin 5271 sayılı CMK’nın 279/1-b maddesi uyarınca reddine ilişkin 21.02.2017 tarihli kararı usul ve yasaya uygun bulunduğundan, şikayetçinin bu kararın kaldırılmasına dair isteminin REDDİNE, özel belgede sahtecilik suçundan ise “5271 sayılı CMK.nın 286/2-b maddesi uyarınca, ilk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezalarını artırmayan bölge adliye mahkemesi kararlarının temyizi mümkün olmadığından, katılan vekilinin temyiz isteminin 5271 sayılı CMK.nın 298. maddesi uyarınca REDDİNE,” dair verdiği kararına karşı sadece özel belgede sahtecilik suçu yönünden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 08.12.2017 tarih ve 15-2017/30591 sayılı yazısı ile itirazda bulunulması üzerine Dairemizin 18.12.2017 tarih ve 2017/16906 esas, 2017/8992 sayılı ilamı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı yerinde görülmediğinden kararın düzeltilmesine yer olmadığına karar verilerek dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gönderilmiştir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 20.03.2018 tarih ve 2018/11-38 esas, 2018/113 karar sayılı ilamı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazının kabulüne, Dairemizin 20.11.2017 tarih ve 2017/14828 esas, 2017/7937 sayılı temyiz isteminin reddine dair kararının kaldırılmasına karar verilerek yeniden Dairemize gönderilen dosya esastan incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü;

Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre, katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının CMK’nın 302/1. maddesi uyarınca, ESASTAN REDDİNE, 28.05.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


YARGITAY 17. CEZA DAİRESİ Esas : 2018/1517 Karar : 2018/6085 Tarih : 30.04.2018

  • CMK 279. Madde

  • Dosya Üzerinde Ön İnceleme

I-Sanık … hakkında mala zarar verme suçundan kurulan hükmün temyiz incelemesinde;

5271 sayılı CMK’nın 272/3-a maddesi uyarınca, hükmolunan cezanın miktar ve türüne göre, hükme karşı istinaf yasa yoluna başvurulmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle, CMK’nın 279/1-b maddesi uyarınca verilen, istinaf isteminin reddine dair kararın aynı maddenin son cümlesi uyarınca itiraza tabi olduğu ve temyizi mümkün olmadığından sanık … müdafiinin talebi ile ilgili inceleme yapılması için yetkili ve görevli mahkemeye gönderilmek üzere dosyanın bu yönden incelenmeden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE,

II-Sanık … hakkında işyeri dokunulmazlığının ihlali suçundan kurulan hükmün temyiz incelemesinde;

Hükmolunan cezanın miktarı ve türü gözetildiğinde, 5271 sayılı CMK’nın 286/2-a maddesi uyarınca, ilk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezaları ile miktarı ne olursa olsun adli para cezalarına ilişkin istinaf başvurusunun esastan reddine dair Bölge Adliye Mahkemesi kararlarının temyizlerinin mümkün olmadığı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi’nin 06.11.2017 tarih 2017/1510 Esas ve 2017/1546 Karar sayılı hükmüne yönelik sanık müdafiinin temyiz talebinin Bölge Adliye Mahkemesi tarafından CMK’nın 296/1 maddesi ile verilen yetkiye dayanılarak reddedildiği, sanık müdafiinin CMK’nın 296/2 maddesindeki düzenleme ile temyizi kabil hale getirilen bu karara karşı temyiz talebinde bulunduğu, Bölge Adliye Mahkemesince verilen temyiz isteminin reddine ilişkin 13.12.2017 tarihli, 2017/1510 esas ve 2017/1546 karar sayılı ek kararda bir isabetsizlik görülmediği anlaşılmakla CMK’nın 302/1. maddesi uyarınca, usul ve yasaya uygun olan Bölge Adliye Mahkemesi kararına yönelik TEMYİZ İSTEMİNİN ESASTAN REDDİNE,

III-Sanıklar …, … ve … hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükümlerin temyiz incelemesine gelince;

5271 sayılı CMK’nın 288. maddesinin ‘‘Temyiz, ancak hükmün hukuka aykırı olması nedenine dayanır. Bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması hukuka aykırılıktır.’’, aynı Kanun’un 294. maddesinin ‘‘Temyiz eden, hükmün neden dolayı bozulmasını istediğini temyiz başvurusunda göstermek zorundadır. Temyiz sebebi ancak hükmün hukuki yönüne ilişkin olabilir.’’ ve aynı Kanun’un 301. maddesinin ‘‘Yargıtay, yalnız temyiz başvurusunda belirtilen hususlar ile temyiz istemi usule ilişkin noksanlardan kaynaklanmışsa, temyiz başvurusunda bunu belirten olaylar hakkında incelemeler yapar.’’ şeklinde düzenlendiği de gözetilerek sanıklar müdafilerinin temyiz isteminin TCK’nın 145. maddesinin uygulanmadığına, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerektiğine ve üst sınırdan ceza verildiğine yönelik olduğu belirlenerek anılan sebeplere yönelik yapılan incelemede;

Dosya içeriğine göre, sanıkların birlikte katılanın işyerine girerek hırsızlık yaptıkları, katılanın aşamalarda alına beyanında 30.000,00 TL civarında sigara, içki ve parasının çalındığını belirttiği, çalınan eşyaların değeri dikkate alındığında mahkemenin alt sınırdan uzaklaşma gerekçesinin yerinde olduğu, yine miktar gözetildiğinde TCK’nın 145. maddesinin uygulanamayacağı, sanıkların katılanın zararını gidermedikleri, sanıklar hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükümde herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşılmakla istinaf isteminin esastan reddine dair karar hukuka uygun bulunduğundan, sanıklar …, … ve … müdafilerinin yerinde görülmeyen temyiz nedenlerinin reddiyle, CMK’nın 302/1. maddesi uyarınca, usul ve yasaya uygun olan Bölge Adliye Mahkemesi kararına yönelik TEMYİZ İSTEMİNİN ESASTAN REDDİNE, 30.04.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ Esas : 2017/16906 Karar : 2017/8992 Tarih : 18.12.2017

  • CMK 279. Madde

  • Dosya Üzerinde Ön İnceleme

Dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından sanıklar … ve …i hakkında yapılan duruşma sonunda; dolandırıcılık suçundan beraatlerine, özel belgede sahtecilik suçundan mahkumiyetlerine ilişkin Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi’nce verilen 27.09.2016 tarih ve 2015/942 esas, 2016/777 karar tarihli hüküm hakkında istinaf yoluna başvurulması üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi’nce duruşma açılarak katılan vekilinin dolandırıcılık suçundan verilen beraat kararına yönelik istinaf isteminin reddine, özel belgede sahtecilik suçundan ise beraatlerine yönelik kararının temyizi üzerine Dairemizin 20.11.2017 tarih ve 2017/14828 esas, 2017/7937 sayılı ilamı ile dolandırıcılık suçu yönünden “5271 sayılı CMK’nın 279/1-b madde ve fıkrasında, ilk derece mahkemelerinden verilen kararlara karşı başvuranın buna hakkı olmadığının anlaşılması halinde istinaf başvurusunun reddine karar verileceği ve bu kararın itiraza tabi olduğu belirtilmiş olup, anılan karara karşı şikayetçi vekili tarafından itiraz yasa yoluna başvurulması üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi’nce talebin reddine karar verildiği anlaşılmakla; Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi’nin şikayetçinin vaki istinaf isteminin 5271 sayılı CMK’nın 279/1-b maddesi uyarınca reddine ilişkin 21.02.2017 tarihli kararı usul ve yasaya uygun bulunduğundan, şikayetçinin bu kararın kaldırılmasına dair isteminin REDDİNE, özel belgede sahtecilik suçundan ise “5271 sayılı CMK’nın 286/2-b maddesi uyarınca, ilk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezalarını artırmayan bölge adliye mahkemesi kararlarının temyizi mümkün olmadığından, katılan vekilinin temyiz isteminin 5271 sayılı CMK.nın 298. maddesi uyarınca REDDİNE,” dair kararına karşı özel belgede sahtecilik suçu yönünden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 08.12.2017 tarih ve 15-2017/30591 sayılı yazısı ile itirazda bulunulması üzerine dosya yeniden okunarak gereği görüşülüp düşünüldü;

Dosya içeriği ve Dairemizin kararındaki gerekçeye göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı yerinde görülmediğinden KARARIN DÜZELTİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 6352 sayılı Yasa ile değişik 5271 sayılı CMK’nun 308/3. maddesi uyarınca itiraz konusunda karar verilmek üzere dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na GÖNDERİLMESİNE, 18.12.2017 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

20.11.2017 tarih ve 2017/14828 (E), 2017/7937 (K) sayılı kararımızda belirttiğimiz karşı oyumuzu tekrarlıyoruz. Yargıtay Cumhuriyet Savcılığının itirazı yerindedir. Temyizin incelenerek karar verilmesi kanaatindeyiz.


UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS