0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Katılanın Kanun Yoluna Başvurması

CMK Madde 242

(1) Katılan, Cumhuriyet savcısına bağlı olmaksızın kanun yollarına başvurabilir.

(2) Karar, katılanın başvurusu üzerine bozulursa, Cumhuriyet savcısı işi yeniden takip eder.CMK Madde 242 Gerekçesi

Katılan, bir muhakeme hukuku süjesi olarak, Cumhuriyet savcısından bağımsız biçimde denetim muhakemesi yoluna gidebilir. Katılanın başvurusu olumlu sonuçlanırsa, Cumhuriyet savcısı işi yeniden takip edecektir. Bu durum kovuşturma zorunluluğu ilkesinin doğal bir sonucudur.


CMK 242 (Katılanın Kanun Yoluna Başvurması) Emsal Yargıtay Kararları


YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ Esas : 2017/2578 Karar : 2018/646 Tarih : 22.01.2018

 • CMK 242. Madde

 • Katılanın Kanun Yoluna Başvurması

Gereği görüşülüp düşünüldü;

1)Sanık … hakkındaki hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Mağdur sanık …‘ın 23.03.2015 tarihli oturumda sanık … hakkında şikayetçi olmadığını beyan ettiği, CMK’nin 242/1. ve 260/1. maddeleri uyarınca katılan sıfatı bulunmayan mağdur adına müdafiinin hükmü temyiz hakkı bulunmadığından, mağdur sanık … müdafiinin temyiz isteminin 6723 sayılı Kanunun 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 317. maddesi uyarınca REDDİNE,

2)Sanık … hakkındaki hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Anayasa Mahkemesi’nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas 2015/85 karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK’nin 53. maddesindeki bazı ibareler iptal edilmiş ise de, bu husus infaz aşamasında dikkate alınabileceğinden, bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre sanık … müdafiinin temyiz itirazlarının reddiyle hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA, 22.01.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 17. CEZA DAİRESİ Esas : 2016/9921 Karar : 2017/9353 Tarih : 12.07.2017

 • CMK 242. Madde

 • Katılanın Kanun Yoluna Başvurması

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

5271 sayılı CMK’nın 242/1 ve 260/1. maddelerinde, katılan sıfatını almış olanlar ile katılma isteği karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanların temyiz yoluna başvurabileceği düzenlenmiş ise de; aynı Kanun’un 233/1. maddesine göre duruşmaya çağrı kağıdı ile çağrılan şikayetçinin CMK’nın 234/1-b maddesine göre kovuşturma evresinde kamu davasına katılma hakkının bulunduğu, kovuşturma evresinin iddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi ifade etmiş olmasına rağmen, CMK’nın 237/1. maddesine göre kovuşturma evresinin her aşamasında ancak hüküm verilinceye kadar kamu davasına katılmanın mümkün olduğu, kanun yolu muhakemesinde davaya katılma isteğinde bulunulamayacağı, ancak, ilk derece mahkemesinde ileri sürülüp reddolunan veya karara bağlanmayan katılma isteklerinin, kanun yolu başvurusunda inceleneceği ve karara bağlanacağı, açıklanan yasal düzenlemeler gözönüne alınarak somut olay incelendiğinde, usulüne uygun davatiyeye rağmen müşteki vekilinin duruşmaya katılmadığı ve katılma talebine dair beyanı ve dilekçesi bulunmadığı görülmüş, belirtilen tarihte yapılan duruşmada sanık hakkında karar verildikten sonra 16.03.2016 tarihinde temyiz dilekçesi verdiğinin anlaşılması karşısında; kamu davası açıldıktan sonra 5271 sayılı CMK’nın 237/1 ve 238/1. maddelerine göre yöntemince mahkemeye başvurarak davaya katılmamış ve katılan sıfatı ile temyiz yetkisini kazanmamış müşteki vekilinin temyiz isteğinin 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’nun 317. maddesi uyarınca REDDİNE, 12.07.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ Esas : 2012/707 Karar : 2012/6001 Tarih : 28.05.2012

 • CMK 242. Madde

 • Katılanın Kanun Yoluna Başvurması

Cinsel taciz suçundan sanık Sadrettin G…`ın yapılan yargılaması sonunda; atılı suçtan beraatine dair

İzmir 6. Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 21.10.2009 gün ve 2009/524 Esas, 2009/1719 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi müşteki vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğnameyle Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

CMK.nın 242/1 ve 260/2 nci maddeleri uyarınca kanun yoluna başvurma hakkı bulunan müştekinin şikayet ve delillerinin tespiti için Kartal Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine yazılan talimat cevabı beklenmeden ve katılma talebinde bulunması halinde bu konuda olumlu ya da olumsuz bir karar verilmeden eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, müşteki vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, sair yönleri incelenmeyen hükmün (BOZULMASINA), oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ Esas : 2005/1233 Karar : 2005/4798 Tarih : 27.12.2005

 • CMK 242. Madde

 • Katılanın Kanun Yoluna Başvurması

Selahattin Balkır’ı müstakil faili belli olmayacak şekilde kasten öldürmekten sanıklar Güvenç Balta ile Yaşar Çorakçı’nın yapılan yargılanmaları sonunda:Hükümlülüklerine ilişkin ( İSTANBUL ) Yedinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 22.4.2004 gün ve 357/145 sayılı hükmün Yargıtay`ca incelenmesi sanıklar ile müdahil taraflarından istenilmiş, sanıklar duruşma da talep etmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: sanıklar hakkında duruşmalı, müdahilin temyizi veçhile incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi:

1 ) “3.11.2003” tarihli oturuma ait yedi sayfa tutanağın mahkeme başkanı ( 18536 ) ile üye hakim ( 18528 ) tarafından imzalanmaması, “28.1.2004” tarihli celse tutanağının birinci sayfası ile sanıkların tutukluluk durumlarının incelendiği “29.12.2003” ve “25.2.2004” tarihli tutanakların mahkeme katibince imzalanmaması, gerekçeli kararın ve muhalefet şerhinin üye hakim ( 18528 ) tarafından imzalanmaması suretiyle CMK.nun 264. maddesine aykırı davranılması,

2 )”25.6.2003” tarihli olay yeri inceleme raporunun sanıklara okunup diyecekleri sorulmadan hükme esas alınarak nihai kararın verilmesi suretiyle CMK`nun 242 ve 250. maddelerinin ihlal edilmesi,

3 )Hükme esas teşkil eden kısa kararda yargılama gideri gösterilmediği halde, gerekçeli kararda dökümü verilerek miktar yazılması suretiyle hükmün karıştırılması,

Hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi ( BOZULMASINA ); oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ Esas: 2016/18681 Karar: 2018/38 Tarih: 15.01.2018

 • CMK 242. Madde

 • Katılanın Kanun Yoluna Başvurması

Gereği görüşülüp düşünüldü;

1)Müşteki …‘in temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Müştekinin, 29.05.2014 tarihli celsede davaya katılmak istemediğini beyan etmesine göre, “katılan” sıfatı bulunmayan müştekinin, 5271 sayılı CMK’nin 242/1, 260/1. maddeleri gereğince hükmü temyiz yetkisi bulunmadığından, temyiz isteminin 1412 sayılı 317. maddesi uyarınca REDDİNE,

2)Sanık … hakkında kasten basit yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Tayin edilen adli para cezasının tür ve miktarına göre, hükmün 1412 sayılı 305/1. maddesi gereğince temyizi mümkün bulunmadığından, sanığın ve katılan vekilinin temyiz istemlerinin 6217 sayılı Kanun’un 26/1. maddesi ile 5320 sayılı Kanun’a eklenen geçici 2. maddesi gözetilerek 317. maddesi uyarınca istem gibi REDDİNE,

3)Sanık … hakkında kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Sanığın 5237 sayılı TCK’nin 86/1,, 86/3-e,, 87/1-d-son maddeleri uyarınca belirlenen cezasından haksız tahrik indirimi yapılırken, uygulanan kanun maddesi gösterilmemiş ise de, bu husus mahallinde hükme ilavesi mümkün bir eksiklik olarak kabul edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas-2015/85 karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK’nin 53. maddesindeki bazı hükümler iptal edilmiş ise de, bu husus infaz aşamasında dikkate alınabileceğinden bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre sanık müdafiinin temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA, 15.01.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 17. CEZA DAİRESİ Esas: 2016/16373 Karar: 2017/41 Tarih: 09.01.2017

 • CMK 242. Madde

 • Katılanın Kanun Yoluna Başvurması

KARAR : 5271 Sayılı CMK’nın 242/1, 260/1. maddelerinde, katılan sıfatını almış olanlar ile katılma istemi karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanların temyiz yoluna başvurabileceği düzenlenmiş ise de; aynı Kanun’un 233/1. maddesine göre duruşmaya çağrı kağıdı ile çağrılan şikayetçinin CMK’nın 234/1-b maddesine göre kovuşturma evresinde kamu davasına katılma hakkının bulunduğu, kovuşturma evresinin iddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi ifade etmiş olmasına rağmen, CMK’nın 237 /1. maddesine göre kovuşturma evresinin her aşamasında ancak hüküm verilinceye kadar kamu davasına katılmanın mümkün olduğu, kanun yolu muhakemesinde davaya katılma isteğinde bulunulamayacağı, ancak, ilk derece mahkemesinde ileri sürülüp reddolunan veya karara bağlanmayan katılma isteklerinin, kanun yolu başvurusunda inceleneceği ve karara bağlanacağı, açıklanan yasal düzenlemeler göz önüne alınarak somut olay incelendiğinde, 07.10.2015 tarihinde yapılacak duruşmaya çağrı kağıdının 15.04.2015 tarihinde müşteki kurum vekiline tebliğ edilmesine rağmen müşteki kurum vekilinin duruşmaya katılmadığı, belirtilen tarihte yapılan duruşmada sanık hakkında karar verildikten sonra 23.05.2016 tarihinde temyiz dilekçesi verdiğinin anlaşılması karşısında;

SONUÇ : Kamu davası açıldıktan sonra 5271 Sayılı CMK’nın 237/1, 238/1. maddelerine göre yöntemince mahkemeye başvurarak davaya katılmamış ve katılan sıfatı ile temyiz yetkisini kazanmamış müşteki kurum vekilinin temyiz isteğinin 5320 Sayılı Kanun’un 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 Sayılı CMUK’nun 317. maddesi uyarınca REDDİNE, 09.01.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ Esas: 2015/10932 Karar: 2015/30997 Tarih: 04.11.2015

 • CMK 242. Madde

 • Katılanın Kanun Yoluna Başvurması

Gereği görüşülüp düşünüldü;

Müşteki ve katılanlar vekilinin 24/05/2013 tarihli süre tutum ve 29/05/2013 tarihli gerekçeli temyiz dilekçelerinden sanık A.. A.. hakkında 6136 sayılı Yasaya muhalefet, suça sürüklenen çocuk S.. A.. hakkında 6136 sayılı Yasaya muhalefet ve kasten yaralama suçlarından verilen beraat hükümlerini temyiz ettiği anlaşılmakla bu kapsamda yapılan temyiz incelemesinde;

1)Sanık A.. A.. hakkında 6136 sayılı Yasaya muhalefet, suça sürüklenen çocuk S.. A.. hakkında 6136 sayılı Yasaya muhalefet ve kasten yaralama suçlarından verilen beraat hükümlerine yönelik müşteki V.. E.. vekilinin temyiz itirazlarının incelemesinde;

Müşteki V.. E..’un 10.4.2009 günü talimatla alınan beyanında şikayetçi olduğunu ancak davaya katılmak istemediğini beyan etmesine göre, katılan sıfatı bulunmayan müşteki vekilinin 5271 sayılı CMK’nin 242/1, 260/1 maddeleri gereğince hükmü temyiz yetkisi bulunmadığından temyiz isteminin 1412 sayılı 317. maddesi uyarınca isteme aykırı olarak REDDİNE,

2)Sanık A.. A.. ve suça sürüklenen çocuk S.. A.. hakkında 6136 sayılı Yasaya muhalefet suçlarından verilen beraat hükümlerine yönelik katılanlar M.. A.., R.. A.. ve B.. A.. vekilinin temyiz itirazlarının incelemesinde;

Katılanların 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçundan açılan davaya katılmaya ve kurulan hükmü temyize hak ve yetkisi olmadığından, vekilinin temyiz isteminin 1412 sayılı 317. maddesi uyarınca istem gibi REDDİNE,

3)Suça sürüklenen çocuk S.. A.. hakkında kasten yaralama suçlarından verilen beraat hükümlerine yönelik katılanlar M.. A.. ve B.. A.. vekilinin temyiz itirazlarının incelemesinde;

Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre katılanlar M.. A.. ve B.. A.. vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin istem gibi ONANMASINA,

4)Sanık A.. A.. hakkında 6136 sayılı Yasaya muhalefet ve kasten yaralama suçlarından verilen mahkumiyet hükümlerine yönelik sanığın temyiz itirazlarının incelemesinde;

Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Sanık hakkında tekerrüre esas alınan Bakırköy 13.Asliye Ceza Mahkemesinin 2006/530 esas, 2006/680 karar sayılı ilamı ile 5237 sayılı TCK’nin 271/1,62,, 50,52 maddeleri gereğince verilen 500TL adli para cezasının 1412 sayılı 305/1.1 maddesi gereğince kesin nitelikte olduğu ve aynı maddenin son fıkrası uyarınca tekerrüre esas alınamayacağı gözetilmeksizin, mükerrir kabul edilerek hakkında 5237 sayılı TCK’nin 58. madde hükmünün uygulanması,

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin bu sebepten 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı 321. maddesi uyarınca kısmen istem gibi BOZULMASINA, 04.11.2015 gününde oybirliği ile, karar verildi


UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS