0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Sanığın Müdafi Gönderebilmesi

CMK Madde 197

(1) Sanık hazır bulunmasa da müdafii bütün oturumlarda hazır bulunmak yetkisine sahiptir.CMK Madde 197 Gerekçesi

Uygulamada bazı hâllerde, duruşmaya gelmeyen sanıkların, gelmeleri için zorlanmaları düşüncesiyle, sanık yoksa avukatın duruşmaya kabul edilmediği görülmektedir. Savunma hakkının özünün kısıtlanması anlamına gelen bu uygulamaya son verilmesi için, daha önce l973 yılında 1412 sayılı Kanunun 227 nci maddesi değiştirilmişse de, uygulamanın tam olarak sona ermediği görüldüğünden bu defa daha net ve açık bir şekilde, bu madde getirilmiştir.


CMK 197 (Sanığın Müdafi Gönderebilmesi) Emsal Yargıtay Kararları


YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ Esas : 2016/12013 Karar : 2017/2843 Tarih : 5.04.2017

  • CMK 197. Madde

  • Sanığın Müdafi Gönderebilmesi

Sanığın duruşmalı inceleme isteminin, hükmedilen cezaların on yıl hapis cezasından aşağı olması nedeniyle 5320 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 318 ve 5271 sayılı CMK’nın 299. maddeleri gereğince reddine karar verilerek yapılan incelemede:

Dairemizin 23.03.2015 tarihli bozma ilamına uyularak yapılan yargılamanın 26.05.2016 tarihli duruşmasında; iddia makamının mütalaasına karşı beyanlarını sunmak ve esas hakkındaki savunmalarını bildirmek üzere 12.07.2016 olarak tayin edilen bir sonraki oturuma kadar kendisine süre verilen sanık müdafiinin, 11.07.2016 tarihinde geçirdiği ameliyattan dolayı tarafına 15 günlük istirahat raporu verilmesinden dolayı duruşmanın ertelenmesini talep etmesi ve dilekçesine eklediği sağlık raporu ile mazeretini belgelendirmesi karşısında, Avrupa İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetlerini Koruma Sözleşmesinin 6 ve 5271 sayılı CMK’nın 197. maddeleri dikkate alınarak sanık müdafiinin mazeretinin kabulü ile sözlü savunma yapma imkânı verildikten sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, 12.07.2016 tarihli duruşmada, “Sanık müdafinin mazereti ve mazereti ekindeki raporunun duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu anlaşıldığından…” biçimindeki yasal ve yeterli olmayan gerekçelere dayalı olarak sanık müdafinin mazeretinin reddine karar verilip, yargılamaya devamla sanığın ve sanık müdafiinin yokluğunda mahkumiyet kararı verilmek suretiyle savunma hakkının kısıtlanması,

Kanuna aykırı olup, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, sair yönleri incelenmeksizin hükümlerin bu nedenle 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 05.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ Esas : 2015/6382 Karar : 2015/9826 Tarih : 27.10.2015

  • CMK 197. Madde

  • Sanığın Müdafi Gönderebilmesi

İlk derece mahkemesince bozma üzerine verilen hükmün sanık müdafii tarafından duruşmalı temyiz edilmesi üzerine, dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle 21.10.2015 Çarşamba saat 13:30’a duruşma günü verilerek sanık müdafiine çağrı kâğıdı gönderilmişti.

Belli günde Hâkimler Kurulu duruşma salonunda toplanarak Yargıtay Cumhuriyet Savcılarından hazır olduğu halde oturum açıldı.

Yapılan tebligat üzerine dosyadaki vekâletnameye dayanarak sanık E.. A.. adına gelen Av. S.. Ö.. huzura alınarak duruşmaya başlandı.

Duruşma isteğinin süresinde ve yerinde olduğu anlaşıldıktan sonra uygun görülen talep ve mütalaa dairesinde sanık E.. A.. hakkında DURUŞMALI inceleme yapılmasına oybirliğiyle karar verilerek tefhim olunduktan sonra işin açıklanmasına dair raportör üye tarafından düzenlenen rapor okundu.

Raportör üye rapora ilave edecek bir cihet bulunmadığını bildirdi.

Sanık müdafii temyiz layihasını açıklayarak savunmada bulunup müvekkili hakkındaki hükmün BOZULMASINI istedi.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı tebliğname içeriğini tekrar etti.

Son sözü sorulan sanık müdafii savunmasına ilave edecek bir cihet bulunmadığını bildirmekle dosya incelenerek karar verilip tefhim olunmak üzere duruşmanın 11.11.2015 Çarşamba günü saat 13:30’a bırakılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Belli günde oturum açıldı. Dava evrakı incelenerek gereği görüşülmüş olduğundan aşağıda yazılı karar ittihaz olundu.

Sanık müdafii Av. S.. Ö..’in Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) kayıtlarına göre e-imza ile 15.04.2015 tarihinde imzaladığı mazeret dilekçesinde Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 2014/4056 Esas numarasında kayıtlı dosyasındaki duruşmaya katılması nedeniyle mesleki mazeretini bildirmesine karşılık 16.04.2015 günü yapılan duruşmada mazeretin kabulü veya reddi hususunda herhangi bir ara karar verilmeden sanığın mahkûmiyetine karar verildiği tüm dosya kapsamından anlaşıldığından, Avrupa İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesinin 6. ve 5271 sayılı CMK’nın 197. maddeleri dikkate alınarak, sanık müdafiin mazeretinin kabulü ile sözlü savunmasını yapma imkânı verildikten sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken bu hususlarda karar verilmeksizin yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması suretiyle savunma hakkının kısıtlanması,

Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları ile duruşmalı inceleme sırasındaki sözlü savunması bu itibarla yerinde görüldüğünden, sair yönleri incelenmeyen hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 27.10.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

27.10.2015 tarihinde verilen işbu karar 11.11.2015 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Savcılarından hazır olduğu halde sanık müdafii Av. S.. Ö..’in yüzüne karşı tefhim olundu.


UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS