0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Davanın Nakli ve Duruşmanın Başka Yerde Yapılması

Madde 19

(1) Yetkili hâkim veya mahkeme, hukukî veya fiilî sebeplerle görevini yerine getiremeyecek hâlde bulunursa; yüksek görevli mahkeme, davanın başka yerde bulunan aynı derecede bir mahkemeye nakline karar verir.

(2) Kovuşturmanın görevli ve yetkili olan mahkemenin bulunduğu yerde yapılması kamu güvenliği için tehlikeli olursa, davanın naklini Adalet Bakanı Yargıtaydan ister.

(3) (Ek: 24/11/2016-6763/21 md.) Mahkeme, fiili sebepler veya güvenlik gerekçesiyle duruşmanın il sınırları içinde başka bir yerde yapılmasına karar verebilir. Bu karara karşı itiraz yolu açıktır.CMK Madde 19 Gerekçesi

Madde davanın naklini düzenlemiştir. Tabiî hâkim kavramı ile olan ilişki nedeniyle madde, davanın nakline ilişkin koşulları özenle belirlemiştir. Madde metnine göre dava aynı derecede olan bir mahkemeye nakledilebilir. Davanın nakline karar verilebilmesi için, mahkemenin hukukî veya fiilî nedenlerle görevini yerine getiremeyecek hâlde bulunması veya kovuşturmanın esas yetkili mahkemede yapılmasının kamu güvenliği için tehlikeli olması gerekir.

Kovuşturmanın esas görevli ve yetkili mahkemede yapılmasının kamu güvenliği için tehlikeli olması hususunun takdiri, ister istemez Devletin icra gücünün işlevi içinde olacağından, bu hâlde nakil isteminin Adalet Bakanı tarafından yapılması uygun görülmüştür.

Hukukî veya fiilî nedenlerle görevin yerine getirilememesi durumunda davanın nakline yüksek görevli mahkemece, kamu güvenliği gerekçesiyle nakle ise yalnızca Yargıtay tarafından karar verilecektir. Bu hükmün sadece kovuşturma evresini ilgilendirdiği açıktır.


CMK 19 (Davanın Nakli ve Duruşmanın Başka Yerde Yapılması) Emsal Yargıtay Kararları


YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ Esas: 2017/7259 Karar: 2018/95 Tarih: 11.01.2018

 • CMK 19. Madde

 • Davanın Nakli ve Duruşmanın Başka Yerde Yapılması

Sanıklar …, …, …, …, … ve … hakkında tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme, azmettirmek suretiyle kasten silahla yaralama, azmettirmek suretiyle kasten silahla yaralamaya teşebbüs, azmettirmek suretiyle silahla tehdit, silahla kasten yaralama, silahla tehdit, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri taşıma ve silahla kasten yaralamaya teşebbüs suçlarından … 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan 2017/530 Esas sayılı kamu davasının CMK’nın 19/2. maddesi uyarınca kamu güvenliği gerekçesi ile başka bir yer Ağır Ceza Mahkemesine nakli istemini içeren Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 27/12/2017 tarih ve 35601974-104-0738-2017-E.2296/79264 sayılı yazısı ve ekindeki evrak Yargıtay C.Başsavcılığının 29/12/2017 günlü ve ND-2017/74406 sayılı yazısı ile Dairemize gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

… Valiliğinin 08/11/2017 tarihli ve 29614752-640-21753 sayılı yazısında; … 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/530 esas sayılı dosyasının duruşmaları sırasında, gerekli güvenlik önlemlerinin alınabileceği, ancak konunun hassasiyeti, kamu güvenliği, asayiş ve telafisi mümkün olmayan olayların önlenmesi adına dava naklinin uygun olacağı yönünde görüş belirtildiği,

… Cumhuriyet Başsavcılığının 01/12/2017 tarihli ve B.M. 2017/9709 sayılı yazısında; taraflar arasında intikam duygusu ile hareket edilerek müessif olayların olma ihtimalinin mevcut olması, yöredeki aşiret yapılanmasından dolayı davanın …‘da görülmeye devam edilmesi halinde, davanın taraflarının ve çok sayıdaki yakınlarının duruşmalara gelmeleri durumunda, adliye önünde ve içerisinde gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasına rağmen şehrin muhtelif yerlerinde kamu güvenliğini sarkacak nitelikte üzücü olayların meydana gelmesi ihtimalinin büyük olması, davanın başka yere nakli durumunda mevcut yapılanma nedeniyle duruşmalara katılımın az ve takibin daha zor olacağı, bunun ise müessif, hatta telafisi mümkün olmayacak olayların peşinen önlenmesi bakımından yararlı olacağı ve olumsuz bir olayın olma ihtimalinin azaltacağı kanaatine varıldığından, … 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/530 esas sayılı dosyasının 5271 sayılı CMK.nun 19/2. madde gereği kamu güvenliği sebebiyle başka yer mahkemesine naklinin uygun olacağının bildirildiği gözetilerek yapılan incelemede;

Davanın kamu güvenliği nedeniyle naklinin CMK’nın 19/2. maddesinde düzenlendiği, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 01/01/2006 tarih ve 19 no.lu genelgesi ile de kamu güvenliği nedeniyle davanın naklinin istenmesi durumunda yapılacak işlemlerin izah edildiği,

Nakle konu dava dosyasında sanıklar ve müştekilerin aynı aileden olup … nüfusuna kayıtlı ve ikametgah adreslerinin de … olduğu, halen sanıklardan beşinin … E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulundukları, suç yeri ile tabii hakim ilkesi de gözetildiğinde kanunun aradığı manada ciddi, yakın ve kamu emniyetini tehlikeye düşürecek bir durumun olduğuna dair somut verilerin bulunmadığı, ihtimale dayalı olarak müşteki ve müştekiler vekili tarafından naklin istendiği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının gerekli tedbirlerin alınabileceğini bildiren cevabi yazıları ile muhtemel olayları … Emniyet Güçlerinin önlemeye yönelik imkanları da birlikte değerlendirildiğinde CMK’nın 19/2. maddesinin öngördüğü dava nakli şartlarının somut olayda gerçekleşmediği, açıklanan nedenlerle Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün … 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/530 Esasında kayıtlı bulunan kamu davasının başka bir yer Ağır Ceza Mahkemesine nakline ilişkin talebinin REDDİNE, dosyanın müteakip işlemlerin mahkemesince takdir ve ifası için mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 11/01/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ Esas: 2017/2989 Karar: 2017/2484 Tarih: 05.06.2017

 • CMK 19. Madde

 • Davanın Nakli ve Duruşmanın Başka Yerde Yapılması

DAVA : Sanık hakkında devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, terör örgütü faaliyetleri çerçevesinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, terör örgütü faaliyetleri çerçevesinde nitelikli yağma, silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü faaliyetleri çerçevesinde kamu malına zarar verme, terör örgütü faaliyetleri çerçevesinde tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, terör örgütü faaliyetleri çerçevesinde görevi yaptırmamak için direnme, 2911 Sayılı Kanuna muhalefet etmek, terör örgütü faaliyetleri çerçevesinde ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçlarından Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan 2016/220 Esas sayılı kamu davasının CMK’nın 19/2. maddesi uyarınca kamu güvenliği gerekçesi ile başka bir yer Ağır Ceza Mahkemesine nakli istemini içeren Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 22.05.2017 tarih ve 35601974-104-0299-2017-E.788/34639 Sayılı yazısı ve ekindeki evrak Yargıtay C.Başsavcılığının 25.05.2017 tarihli ve ND-2017/33176 Sayılı yazısı ile Dairemize gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Valiliğinin 21.04.2017 tarihli ve 31301369-529-3888 Sayılı yazısında; PKK/KCK silahlı terör örgütüne müzahir şahıslarca provokatif eylemlerin gerçekleştirilmesinin muhtemel olduğu, tarafların ciddi tehlikelere maruz kalabileceği, güvenlik güçleri ile bu kişilerin karşı karşıya gelmeleri durumunda kamu güvenliğini ihlal edecek müessif olaylar yaşanmasının muhtemel olduğu ve meydana gelmesi muhtemel olayların ilde huzur ve sükunet ortamını bozacağı, söz konusu yargılamanın … ilinde yapılmasının uygun olmayacağı yönünde görüş belirtildiği,

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığının 28.04.2017 tarihli ve B.M. 2017/466 Sayılı yazısında; yargılamanın Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesinde devam etmesi durumunda alınacak tedbirlere rağmen önlenemez ve facia boyutunda olayların vuku bulmasının engellenemeyeceği ve müessif bir olayın yaşanmasının ihtimal dahilinde olduğu, davanın nakli halinde taraflar yönünden hukuki bir yarar sağlanmış olacağı, bu itibarla kamu güvenliğinin sağlanması yönünden dava naklinin uygun olacağının bildirildiği gözetilerek yapılan incelemede;

Davanın kamu güvenliği sebebiyle naklinin CMK’nın 19/2. maddesinde düzenlendiği, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 01.01.2006 tarih ve 19 no.lu genelgesi ile de kamu güvenliği sebebiyle davanın naklinin istenmesi durumunda yapılacak işlemlerin izah edildiği,

SONUÇ : Davanın başka bir yere naklinin uygun olacağı yolundaki yukarıda belirtilen görüşler ve Adalet Bakanlığının bu husustaki istemi nazara alındığında devletin sorumluların belirlenip cezalandırılmasını sağlayarak etkili bir soruşturma yürütme sorumluluğunun bulunduğu, yargılamanın adil, etkili ve tarafların katılımına açık bir şekilde esas yetkili mahkemesinde yapılması gerektiği, ancak güvenlik önlemleri alınsa bile toplumsal olaylar çıkabileceği ve tarafların ciddi tehditler altında kalabileceği, buna bağlı olarak yargılamanın düzenli yapılamayacağı, kamu güvenliği yönünden açık ve yakın tehlikenin söz konusu olabileceği ve davanın nakli isteminin mahal mahkemesinden geldiği anlaşılmakla, CMK’nın 19/2. maddesi uyarınca Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2016/220 Esasında kayıtlı kamu davasının Rize Ağır Ceza Mahkemesine NAKLİNE, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 05.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ Esas: 2017/1112 Karar: 2017/931 Tarih: 15.03.2017

 • CMK 19. Madde

 • Davanın Nakli ve Duruşmanın Başka Yerde Yapılması

DAVA : Sanık hakkında kasten öldürme suçundan Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan 2017/5 Esas sayılı kamu davasının CMK’nın 19 /2. maddesi uyarınca kamu güvenliği gerekçesi ile başka bir yer Ağır Ceza Mahkemesine nakli istemini içeren Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 06.03.2017 tarih ve 35601974-104-0081-2017-E.446/13854 Sayılı yazısı ve ekindeki evrak Yargıtay C.Başsavcılığının 08.03.2017 tarihli ve ND-2017/15489 Sayılı yazısı ile Dairemize gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Valiliğin 06.02.2017 tarihli ve 31301369-529-1064 Sayılı yazısında; PKK/KCK silahlı terör örgütüne müzahir şahıslarca provokatif eylemlerin gerçekleştirilmesinin muhtemel olduğundan tarafların ciddi tehlikelere maruz kalabileceği, güvenlik güçlerimiz ile bu kişilerin karşı karşıya gelmeleri durumunda, kamu güvenliğini ihlal edecek müessif olaylar yaşanmasının muhtemel olduğu ve meydana gelmesi muhtemel olayların huzur ve sükunet ortamını bozacağından davanın naklinin uygun olacağı yönünde görüş belirtildiği,

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığının 13.02.2017 tarihli ve 2017/64 B.M. sayılı yazısında; yargılamanın Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesinde devam etmesi durumunda alınacak tedbirlere rağmen önlenemez olay ve facia boyutunda olayların vuku bulmasının engellenemeyeceği ve müessif bir olayın yaşanmasının ihtimal dahilinde olduğu, davanın nakli halinde taraflar yönünden hukuki bir yarar sağlanmış olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı, bu itibarla kamu güvenliğinin sağlanması yönünden dava naklinin uygun olacağının bildirildiği gözetilerek yapılan incelemede;

Davanın kamu güvenliği sebebiyle naklinin CMK’nın 19/2. maddesinde düzenlendiği, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 01.01.2006 tarih ve 19 no.lu genelgesi ile de kamu güvenliği sebebiyle davanın naklinin istenmesi durumunda yapılacak işlemlerin izah edildiği, Nakle konu dava dosyasında sanığın tutuksuz yargılandığı, dosya kapsamındaki nüfus kaydından mernis adresinin Yüksekova olduğunun anlaşıldığı, kamu görevlisi sanığın bulunduğu yere talimat yazılarak SEGBİS ile savunmasının alınmasının da mümkün bulunduğu, suç yeri ile tabi hakim ilkesi de gözetildiğinde kanunun aradığı manada ciddi, yakın ve kamu emniyetini tehlikeye düşürecek bir durumun olduğuna dair somut verilerin bulunmadığı, ihtimale dayalı olarak naklin istendiği, muhtemel olayları Emniyet Güçlerinin önlemeye yönelik imkanları da birlikte değerlendirildiğinde CMK’nın 19/2. maddesinin öngördüğü dava nakli şartlarının somut olayda gerçekleşmediği,

SONUÇ : Açıklanan sebeplerle Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesinin2017/5 Esasında kayıtlı bulunan kamu davasının başka bir yer Ağır Ceza Mahkemesine nakline dair talebinin REDDİNE, dosyanın müteakip işlemlerin mahkemesince takdir ve ifası için mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 15.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ Esas: 2016/6826 Karar: 2016/6668 Tarih: 23.06.2016

 • CMK 19. Madde

 • Davanın Nakli ve Duruşmanın Başka Yerde Yapılması

Sanıklar …, …, … haklarında silahlı terör örgütüne üye olma, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçlarından Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan 2016/7 Esas sayılı kamu davasının CMK’nın 19 /2. maddesi uyarınca kamu güvenliği gerekçesi ile başka bir yer Ağır Ceza Mahkemesine nakli istemini içeren Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 14.06.2016 tarihli ve 35601974-104-0640-2016-E.1637/36738 Sayılı yazısı ve ekindeki evrak Yargıtay C.Başsavcılığının 17.06.2016 tarihli ve ND-2016/254180 Sayılı yazısı ile Dairemize gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Hakkari Valiliğinin 16.05.2016 tarihli ve 31301369-951.4.11-5878 Sayılı yazısında; Son dönemlerde bölgedeki yol güzergâhlarında güvenlik güçlerine ve kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarına yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen eylem ve saldırılar olduğu, Yüksekova İlçesinde yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunun bulunmadığı, sanıkların üyesi olduğu iddia edilen PKK/KCK silahlı terör örgütüne müzahir şahıslarca provokatif kalabalık gruplar oluşturmak suretiyle terör örgütünün propagandasının yapılabileceği, yasadışı eylem ve toplumsal olayların meydana gelebileceği, güvenlik güçleri ile bu kişilerin karşı karşıya gelmeleri durumunda, kamu güvenliğini ihlal edecek müessif olaylar yaşanmasının muhtemel olduğu, ayrıca 13 Mart 2016 tarihinden itibaren bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi kapsamında yapılan “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle” operasyonunun ve sokağa çıkma yasağının devam etmesi sebebiyle muhtemel terör olaylarının Yüksekova İlçesindeki huzur ve sükûnet ortamını bozacağı değerlendirildiğinden dava dosyasındaki sanıkların Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesine sevkinin uygun olmayacağının belirtildiği,

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığının 25.05.2016 tarihli ve 2016/242 B.M. sayılı yazısında; Tutuklu sanıklar … gerek kendileri gerekse müdafıileri aracılığı ile ceza infaz kurumunda ve mahkemenin duruşma salonunda kurulu bulunan video konferans yöntemi ile kendilerini ifade edemediklerini, bu sebeple duruşma salonuna bizzat getirtilerek savunma yapmak istediklerini beyan ederek savunma yapmamış olmaları, duruşma salonuna getirtilmelerinin yapılan yazışmalar sonucunda uygun olmayacağı, alınacak tedbirlerin facia boyutunda olayların vuku bulmasını engelleyemeyeceği ve müessif bir olayın yaşanmasının ihtimal dahilinde olduğu, Hakkari Valiliğine sorulan görüşe verilen cevabın da bu yönde olduğu, davanın nakli halinde taraflar yönünden hukuki bir yarar sağlanmış olacağı, bu itibarla; Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2016/7 Esas sayısında kayıtlı kamu davasının 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 19/2. maddesi uyarınca başka bir yer ağır ceza mahkemesine nakledilmesinin kamu güvenliğinin sağlanması yönünden uygun olacağının bildirildiği gözetilerek yapılan incelemede;

Davanın kamu güvenliği sebebiyle naklinin CMK’nın 19/2. maddesinde düzenlendiği, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 01.01.2006 tarih ve 19 no.lu genelgesi ile de kamu güvenliği sebebiyle davanın naklinin istenmesi durumunda yapılacak işlemlerin izah edildiği,

Davanın başka bir yere naklinin uygun olacağı yolundaki yukarıda belirtilen görüşler ve Adalet Bakanlığının bu husustaki istemi nazara alındığında devletin sorumluların belirlenip cezalandırılmasını sağlayarak etkili bir soruşturma yürütme sorumluluğunun bulunduğu, yargılamanın adil, etkili ve tarafların katılımına açık bir şekilde esas yetkili mahkemesinde yapılması gerektiği, ancak güvenlik önlemleri alınsa bile toplumsal olaylar çıkabileceği ve tarafların ciddi tehditler altında kalabileceği, buna bağlı olarak yargılamanın düzenli yapılamayacağı, kamu güvenliği yönünden açık ve yakın tehlikenin söz konusu olabileceği anlaşılmakla,

SONUÇ : CMK’nın 19/2. maddesi uyarınca Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2016/7 Esasında kayıtlı kamu davasının Malatya Ağır Ceza Mahkemesine NAKLİNE, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 23.06.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ Esas: 2015/12523 Karar: 2015/17832 Tarih: 25.12.2015

 • CMK 19. Madde

 • Davanın Nakli ve Duruşmanın Başka Yerde Yapılması

Sanık S. D. ve tutuklu sanık D. G. haklarında silahlı terör örgütüne üye olma, kasten öldürme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçlarından Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan 2015/393 Esas sayılı kamu davasının CMK’nın 19/2. maddesi uyarınca kamu güvenliği gerekçesi ile başka bir yer Ağır Ceza Mahkemesine nakli istemini içeren Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 14.12.2015 günlü ve 35601974-104-0343-2015-E.1238/ 79925 sayılı yazısı ve ekindeki evrak Yargıtay C.Başsavcılığının 17.12.2015 günlü ve ND-2015/413507 sayılı yazısı ile Dairemize gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Diyarbakır Valiliğinin 13.11.2015 tarih ve 37732461-12598.(13212)- 1044 sayılı yazısında; “Konunun kamuoyu tarafından yakinen takip edilmesi, görsel ve yazılı medyada meydana gelen olay ve maktül A. B. hakkında geniş bilgilere yer verilmesi dolayısıyla olayın yankılarının ve etkilerinin halen devam etmekte olduğu, özellikle PKK/KCK ve Hizbullah Terör örgütü adına yayın yapan internet sitelerinde maktüller A. B., B. Ö., B. D. ve M. E. E. ile ilgili haberlerin sıkça yapılması,

09 Haziran 2015 tarihinde meydana gelen ve ilgi yazıya konu olayın tarafları olduğu, olaylara silahlı olarak katıldığı ve bu şekilde yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak tutuklanan şahısların Osmaniye Cezaevine nakledilmiş olmaları ile meydana gelen olaylara karıştıklarından bahisle tutuklanan terör örgütüne müzahir şahısların ilerleyen süreçte davalarının ilimizde görülmesi halinde her iki terör örgütüne müzahir şahısların davaya seyirci olarak katılmak isteyecekleri, bunun da her iki grubu karşı karşıya getirebileceği, davanın uzak bir ilde görülmesi durumunda ise ulaşım açısından kalabalık kitleler halinde davaya gitmelerinin önüne geçilebileceği, ilimizde son zamanlarda meydana gelen PKK/KCK terör örgütüne müzahir şahıslar tarafından hendek kazma, barikat kurma, güvenlik güçlerine yönelik, bombalı, molotof kokteylli, silahlı ve roketatarlı saldırılar da göz önünde bulundurularak söz konusu davanın başka bir ilde görülmesinin uygun olacağı” yolunda görüş belirtildiği,

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 16.11.2015 tarihli ve CİG.CBS. 21.B.M.2015/15358-2/01 sayılı yazısında; Davanın Diyarbakır’da görülmesi halinde provakatif eylemlerin olabileceği bazı grupların karşı karşıya gelme ihtimalinin olduğu, soruşturma aşamasında da, şüphelilerin tutuklanmaları istemiyle sorguya sevk edildiklerinde adliye dışında bazı grupların toplandığı ve şiddet içerikli sloganların atıldığı, davanın gerek ulusal gerek yerel medya ve gerekse Diyarbakır’daki sivil toplum kuruluşları tarafından yakından takip edilen bir dava olduğu, olaya karışanların farklı görüşlere sahip gruplar olduğu, duruşma zamanında tarafların olaydaki gibi gruplar oluşturarak birbirlerine karşı saldırı eylemlerinde bulunabilecekleri, alınacak ek güvenlik tedbirlerinin de yeterli olmayacağı ve üzücü olayların meydana gelme olasılığının mevcut olduğu değerlendirilip sonuç olarak, davaya konu olayın toplumda infial uyandırabileceği, dolayısıyla tarafların duruşma günleri adliye binasında karşı karşıya gelmeleri esnasında telafisi mümkün olmayan olayların meydana gelebileceği, Adliye Binasında veya çevresinde olağan güvenlik imkanlarının yanı sıra alınacak ek güvenlik tedbirlerinin böyle bir olayı engellemede yeterli kalınamayacağı, sanıkların veya sanık taraflarının adliyeye gelip gitmeleri sırasında, öldürülmeleri, kaçırılmaları veya kargaşa çıkması gibi kamu güvenliğini bozacak üzücü olayların meydana gelmesinin ihtimal dahilinde bulunması nedeniyle davanın kamu güvenliği açısından başka bir ilde görülmesinin ve başka bir ile naklinin yapılmasının uygun olacağı kanaatinin bildirildiği gözetilerek yapılan incelemede;

Davanın kamu güvenliği nedeniyle naklinin CMK’nın 19/2. maddesinde düzenlendiği, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 01.01.2006 tarih ve 19 no.lu genelgesi ile de kamu güvenliği nedeniyle davanın naklinin istenmesi durumunda yapılacak işlemlerin izah edildiği,

SONUÇ : Davanın başka bir yere naklinin uygun olacağı yolundaki yukarıda belirtilen görüşler ve Adalet Bakanlığının bu husustaki istemi nazara alındığında devletin sorumluların belirlenip cezalandırılmasını sağlayarak etkili bir soruşturma yürütme sorumluluğunun bulunduğu, yargılamanın adil, etkili ve tarafların katılımına açık bir şekilde esas yetkili mahkemesinde yapılması gerektiği, ancak güvenlik önlemleri alınsa bile toplumsal olaylar çıkabileceği ve tarafların ciddi tehditler altında kalabileceği, buna bağlı olarak yargılamanın düzenli yapılamayacağı, kamu güvenliği yönünden açık ve yakın tehlikenin söz konusu olabileceği, keza davanın nakli isteminin mahal mahkemesinden geldiği anlaşılmakla, CMK’nın 19/2. maddesi uyarınca Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/393 Esasında kayıtlı kamu davasının Kayseri Ağır Ceza Mahkemesine NAKLİNE, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 25.12.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ Esas: 2015/11185 Karar: 2015/16666 Tarih: 26.11.2015

 • CMK 19. Madde

 • Davanın Nakli ve Duruşmanın Başka Yerde Yapılması

Sanıklar N. A. ve S. haklarında yağma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve örgüte yardım suçlarından Tunceli Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan 2015/156 Esas sayılı kamu davasının CMK’nın 19/2. maddesi uyarınca kamu güvenliği gerekçesi ile başka bir yer Ağır Ceza Mahkemesine nakli istemini içeren Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 17.11.2015 gün ve 35601974-104-0318-2015-E.1071/73661 sayılı yazısı ve ekindeki evrak Yargıtay C.Başsavcılığının 19.11.2015 günlü ve ND-2015/378744 sayılı yazısı ile Dairemize gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Tunceli Valiliğinin 26.10.2015 tarih ve 71133587-530-E.5125 sayılı yazısında; Tunceli İl Merkezinde eylem riskinin üst seviyede olduğu, bölücü terör örgütü mensuplarının sansasyonel eylemler peşinde olduğu, örgüt mensupları ailelerinin ve örgüt sempatizanlarının bulunduğu ve sık sık sokak eylemleriyle kamuoyunun nabzının yükseltilmeye çalışıldığı göz önünde bulundurulduğunda tutuklu sanığın duruşmaya iştiraki amacıyla Tunceli iline getirilmesi halinde, Ceza İnfaz Kurumu ve adliyeye getirilip götürülmesi sırasında öldürülmesi, kaçırılması veya kargaşa çıkması gibi kamu güvenliğini bozacak üzücü olayların meydana gelmesinin ihtimal dahilinde olduğu yolunda görüş belirtildiği,

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının 30.09.2015 tarihli ve B.M. 2015/1429 sayılı yazısında; Nitelikli yağma, Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, örgüte yardım suçlarından sanık N. A. hakkında, Tunceli Ağır Ceza Mahkemesince; dava dosyası kapsamında sanık N. A.’ün hazır edilmesine yönelik müzekkerelere gelen güvenlik gerekçesine dayalı cevabi yazı içerikleri, mahkemece uyma veya direnme kararı mevcut aşama itibariyle verilmemiş olmakla birlikte Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bozma ilamı kapsamı, sanık müdafiin 18.09.2015 havale tarihli mazeret beyanını içeren dilekçesinde kendileri yönünden yol güvenliğinden bahsettiğinin anlaşılması, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 07.08.2015 havale tarihli üst yazısı ve ekindeki yazı içerikleri de gözetilerek CMK’nın 19/2 hükmü kapsamında davanın kamu güvenliği açısından başka bir ilde görülmesinin ve başka bir ile naklinin yapılmasının uygun olacağı kanaatinin bildirildiği gözetilerek yapılan incelemede;

Davanın kamu güvenliği nedeniyle naklinin CMK’nın 19/2. maddesinde düzenlendiği, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 01.01.2006 tarih ve 19 no.lu genelgesi ile de kamu güvenliği nedeniyle davanın naklinin istenmesi durumunda yapılacak işlemlerin izah edildiği,

Davanın başka bir yere naklinin uygun olacağı yolundaki yukarıda belirtilen görüşler ve Adalet Bakanlığının bu husustaki istemi nazara alındığında devletin sorumluların belirlenip cezalandırılmasını sağlayarak etkili bir soruşturma yürütme sorumluluğunun bulunduğu, yargılamanın adil, etkili ve tarafların katılımına açık bir şekilde esas yetkili mahkemesinde yapılması gerektiği, ancak güvenlik önlemleri alınsa bile toplumsal olaylar çıkabileceği ve tarafların ciddi tehditler altında kalabileceği, buna bağlı olarak yargılamanın düzenli yapılamayacağı, kamu güvenliği yönünden açık ve yakın tehlikenin söz konusu olabileceği, keza davanın nakli isteminin mahal mahkemesinden geldiği anlaşılmakla,

SONUÇ : CMK’nın 19/2. maddesi uyarınca Tunceli Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/156 Esasında kayıtlı kamu davasının Ankara Batı Ağır Ceza Mahkemesine NAKLİNE, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 26.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ Esas: 2015/10062 Karar: 2015/15044 Tarih: 14.10.2015

 • CMK 19. Madde

 • Davanın Nakli ve Duruşmanın Başka Yerde Yapılması

Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, hakaret, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme, mala zarar verme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından sanıklar K. A., N. A., Yalçin , B. A., S. A., M. A., M. G., A. A., A. G., Hamdin , İsa , Songül , Sinan , Sait , Şekip , Mehmet Ali , Abdulkadir , Munir , ve Abdulhalim haklarında Şanlıurfa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan 2015/186 Esas sayılı kamu davasının CMK’nın 19/2. maddesi uyarınca kamu güvenliği gerekçesi ile başka bir yer Ağır Ceza Mahkemesine nakli istemini içeren Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 06.10.2015 günlü ve 35601974-104-0188-2015-E.801/62816 sayılı yazısı ve ekindeki evrak Yargıtay C.Başsavcılığının 09.10.2015 günlü ve ND-2015/338648 sayılı yazısı ile Dairemize gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Davanın kamu güvenliği nedeniyle naklinin CMK’nın 19/2. maddesinde düzenlendiği, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 01.01.2006 tarih ve 19 no.lu genelgesi ile de kamu güvenliği nedeniyle davanın naklinin istenmesi durumunda yapılacak işlemlerin izah edildiği,

Şanlıurfa Valiliğinin 01.06.2015 tarih ve B054VLK4630300-529-7304 sayılı yazısında;

İl Jandarma Komutanlığının; Olay yeri olan Mardin İlinin Şanlıurfa’ya yakın mesafede olması ( 1,5-2 saat ), her iki tarafın kalabalık ve aşiret bağlarının kuvvetli olması nedeniyle mahkemenin yapılacağı adliye binası içi ve çevresinde ailelerin karşı karşıya gelebileceği ve bu olayların kamu güvenliğini sarsacak üzücü olaylara sebebiyet vermesinin muhtemel olduğu,

İl Emniyet Müdürlüğünün; Şanlıurfa’da yaşamını sürdüren halkın örf, adet ve gelenekleri halen sürdürdükleri, aşiret kavramının halen devam ettiği, söz konusu dava ile ilgili olaylarda zarar gören kişinin bağlı olduğu aşiret mensupları ve akrabalarının yaşadıkları üzüntü dolayısı ile olayı gerçekleştiren karşı tarafa husumet beslediği, bu husumetin çoğu zaman istenmeyen kötü durumlara yol açtığı, her iki tarafa mensup kişilerin anlık öfke ve galeyana gelmesi sonucunda kamu güvenliğini bozacak yeni bir üzücü olayan meydana gelme ihtimalinin muhtemel olduğunun bildirildiği, bu sebeplerden dolayı ve yaşanan olayın yakın tarihte meydana gelmesi, acıların taze olması nedeniyle söz konusu davanın başka bir ilde görülmesinin uygun olacağı yolunda görüş belirtildiği,

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının 11.09.2015 tarihli ve B.M. 2015/2997 sayılı yazısında; taraflar arasında intikam duygusu ile hareket edilerek müessif olayların olma ihtimalinin mevcut oluşu, yöredeki aşiret yapılanmasından dolayı davanın Şanlıurfa’da görülmeye devam edilmesi halinde davanın taraflarının ve çok sayıdaki yakınlarının duruşmalara gelmeleri durumunda, adliye önünde ve içerisinde gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasına rağmen şehrin muhtelif yerlerinde kamu güvenliğini sarsacak nitelikte üzücü olayların meydana gelmesi ihtimalinin büyük olacağı, davanın başka yere nakli durumunda mevcut yapılanma nedeniyle duruşmalara katılımın az ve takibin daha zor olacağı, bunun ise müessif, hatta telafisi mümkün olmayacak olayların peşinen önlenmesi bakımından yararlı olacağı ve olumsuz bir olayın olma ihtimalini azaltacağı bu nedenle davanın başka bir ile naklinin yapılmasının uygun olacağı kanaatinin bildirildiği gözetilerek yapılan incelemede;

SONUÇ : Sanıkların savunmalarının Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ( SEGBİS ) ile tespit edilebileceği, mağdur, şikayetçi ve tanıkların beyanlarının da istinabe suretiyle alınabileceği, nitekim sanıkların savunmaları ile müştekilerin beyanlarının anılan yöntemlerle ve gerekse huzurda alınması suretiyle büyük ölçüde tamamlandığı daha önce Adalet Bakanlığının istemi üzerine Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/61 Esasında kayıtlı olan bu kamu davasının Dairemizce 20.03.2015 gün 2015/5368 E., 2015/8531 K. sayılı karar ile Şanlıurfa iline nakline karar verilmiş olduğu da gözönünde bulundurularak dava ekonomisi ve tabii hakim ilkesi düşünüldüğünde keza kanunun aradığı manada ciddi, yakın ve kamu emniyetini tehlikeye düşürecek bir durumun olduğuna dair somut verilerin bulunmadığı, ihtimale dayalı olarak naklin istendiği, CMK’nın 19/2. maddesinin öngördüğü dava nakli şartlarının somut olayda gerçekleşmediği anlaşılmakla, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün, Şanlıurfa 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/186 Esasında kayıtlı bulunan kamu davasının başka bir yer Ağır Ceza Mahkemesine nakline ilişkin talebinin REDDİNE, dosyanın müteakip işlemlerin mahkemesince takdir ve ifası için mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 14.10.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ Esas: 2015/8968 Karar: 2015/13683 Tarih: 31.08.2015

 • CMK 19. Madde

 • Davanın Nakli ve Duruşmanın Başka Yerde Yapılması

Sanıklar K.. A.. ve N.. A.. haklarında kasten öldürme, kasten öldürmeye azmettirme ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet suçlarından Patnos Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan 2015/80 Esas sayılı kamu davasının CMK’nın 19/2. maddesi uyarınca kamu güvenliği gerekçesi ile başka bir yer Ağır Ceza Mahkemesine nakli istemini içeren Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 13/08/2015 günlü ve 35601974-104-0123-2015-E.176/52135 sayılı yazısı ve ekindeki evrak Yargıtay C.Başsavcılığının 18/08/2015 günlü ve ND-2015/294287 sayılı yazısı ile Dairemize gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Davanın başka bir yere naklinin uygun olacağı yolundaki görüş ve Adalet Bakanlığının bu husustaki isteği yerinde görüldüğünden kamu güvenliği nedeniyle 19/2. maddesi uyarınca Patnos Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/80 esasında kayıtlı kamu davasının Erzurum Ağır Ceza Mahkemesine NAKLİNE, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 31.08.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ Esas: 2015/8970 Karar: 2015/13685 Tarih: 31.08.2015

 • CMK 19. Madde

 • Davanın Nakli ve Duruşmanın Başka Yerde Yapılması

Sanık A.. Ş.. hakkında kasten adam öldürme suçundan Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan 2015/307 Esas sayılı kamu davasının CMK’nın 19/2. maddesi uyarınca kamu güvenliği gerekçesi ile başka bir yer Ağır Ceza Mahkemesine nakli istemini içeren Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 21/08/2015 günlü ve 35601974-104-0132-2015-E.233/54300 sayılı yazısı ve ekindeki evrak Yargıtay C.Başsavcılığının 25/08/2015 günlü ve ND-2015/299482 sayılı yazısı ile Dairemize gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Sonuç: Davanın başka bir yere naklinin uygun olacağı yolundaki görüş ve Adalet Bakanlığının bu husustaki isteği yerinde görüldüğünden kamu güvenliği nedeniyle 19/2. maddesi uyarınca Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/307 esasında kayıtlı kamu davasının Aksaray Ağır Ceza Mahkemesine NAKLİNE, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 31.08.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ Esas: 2015/8750 Karar: 2015/13672 Tarih: 23.07.2015

 • CMK 19. Madde

 • Davanın Nakli ve Duruşmanın Başka Yerde Yapılması

Suça sürüklenen çocuk Y. T. ile sanıklar M. T., S. Ç., M. T., A. , A. , A. , M. K., Y. Ç., S. K., A. T., M. K., A. K., Y. K., G. B. ve F. S. haklarında kasten öldürme, kasten öldürmeye yardım etme ve suçluyu kayırma suçlarından Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan 2015/118 Esas sayılı kamu davasının CMK’nın 19/2. maddesi uyarınca kamu güvenliği gerekçesi ile başka bir yer Ağır Ceza Mahkemesine nakli istemini içeren Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 13.07.2015 günlü ve 75723908-104-0954-2015-E. 3940/43166 sayılı yazısı ve ekindeki evrak Yargıtay C.Başsavcılığının 20.07.2015 günlü ve ND-2015/262174 sayılı yazısı ile Dairemize gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Batman Valiliğinin 26.06.2015 tarihli ve 21107935-498.99-5328 sayılı yazısında, davayla ilgili sanıkların cezaevinden adliyeye getirilip götürülmeleri ve adliyede iken öldürülmeleri, kaçırılmaları veya kargaşa çıkma ihtimali bulunmakla birlikte, güvenlik güçlerince bu durumların oluşmaması için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınabileceği kanaatine varılmış ise de, davaya konu olayın aileler arasında ve bölgede infiale yol açmış olması, tarafların kalabalık ailelerden oluşması, aileler arasında husumet bulunması, mağdur aileler ve yakınlarının olay sonrası köyden ayrılarak Batman il merkezine taşınmaları ve burada ikamet etmeleri, bu nedenle de duruşmanın yapılacağı adliye binası içi ve çevresinde ailelerin karşı karşıya gelebilecekleri, bu durumun da yeni bir olaya meydan verebileceği düşünüldüğünden, bahse konu davanın başka bir ile naklinin uygun olacağı yolunda görüş belirtildiği,

Batman Cumhuriyet Başsavcılığının 06.05.2015 tarihli ve B.M. 2015/1991 sayılı yazısında, kamu davasının başka bir ilde görülmesinin kamu güvenliği açısından daha uygun olacağının değerlendirildiği yolunda görüş bildirildiği gözetilerek yapılan incelemede;

Davanın kamu güvenliği nedeniyle naklinin CMK’nın 19/2. maddesinde düzenlendiği, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 01.01.2006 tarih ve 19 no.lu genelgesi ile de kamu güvenliği nedeniyle davanın naklinin istenmesi durumunda yapılacak işlemlerin izah edildiği,

Batman Cumhuriyet Başsavcılığının 06.05.2015 günlü görüşü ile 26.06.2015 tarihli Valilik yazısının davayla ilgili tedbirlerin alınması ve güvenliğin sağlanmasında bir olumsuzluk içermediği, sanıkların savunmalarının Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ( SEGBİS ) ile tespit edilmesine CMK’nın 147/1-h, 196/4. maddeleri uyarınca yasal olanak bulunduğu, öngörülen ara kararı ve işlemleri nazara alındığında ve dava ekonomisi ile tabii hakim ilkesi de düşünüldüğünde keza kanunun aradığı manada ciddi, yakın ve kamu emniyetini tehlikeye düşürecek bir durumun bulunmadığı, hakeza muhtemel olayları Batman ili emniyet güçlerinin önlemeye yönelik imkanları da birlikte değerlendirildiğinde CMK’nın 19/2. maddesinin öngördüğü dava nakli şartlarının somut olayda bulunmadığı,

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün, Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/118 Esasında kayıtlı bulunan kamu davasının başka bir yer Ağır Ceza Mahkemesine nakline ilişkin talebinin REDDİNE, dosyanın müteakip işlemlerin mahkemesince takdir ve ifası için mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 23.07.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS