0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Tanık ve Bilirkişinin Dinleneceği Günün Bildirilmesi

CMK Madde 181

(1) Tanık veya bilirkişilerin dinlenmesi için belirlenen gün, Cumhuriyet savcısına, suçtan zarar görene, vekiline, sanığa ve müdafiine bildirilir. Düzenlenen tutanağın örneği hazır bulunan Cumhuriyet savcısına ve müdafie verilir.

(2) Yeniden keşif ve muayeneye ihtiyaç duyulursa, yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.

(3) Tutuklu olan sanık, ancak tutuklu bulunduğu yer mahkemesinde yapılacak bu tür işlerde hazır bulundurulmasını isteyebilir. Ancak, hâkim veya mahkeme tarafından zorunlu sayılan hâllerde tutuklu bulunan şüpheli veya sanığın da bu tür işlerde hazır bulunmasına karar verilebilir.CMK Madde 181 Gerekçesi

Madde, gecikmeye neden olup olmayacağını göz önüne almaksızın tanık ve bilirkişinin dinleneceği günü bildirme zorunluluğunu getirmiştir. Belirlenen gün Cumhuriyet savcısına, sanığa ve avukatına bildirilecektir. Düzenlenen tutanağın örneği de hazır bulunan Cumhuriyet savcısına ve avukata verilecektir. Ayrıca duruşma hazırlığı aşamasında mahkeme yeniden keşif veya muayene yaparak dosyayı olgunlaştırmak ve duruşmaya tam olarak hazırlamak gereksinimini duyarsa, bundan Cumhuriyet savcısını, sanığı ve avukatı haberdar edecektir. Bu yeni düzenleme, Tasarının ana fikri olan silâhlarda eşitlik sağlanması yolu ile savunmanın güçlendirilmesi ve etkin bir ceza adaleti sisteminin oluşturulması ilkelerine uygundur. Gerçekten duruşma hazırlığı aşamasında avukatın da hazır bulunduğu bir tanık dinleme, keşif, bilirkişi incelemesi işlemi yapıldığı takdirde, bunlara karşı olan görüşler bu aşamada ileri sürülerek çözülebileceğinden, duruşma hazırlığı aşaması uzarsa da, aslında bu yolla duruşma aşaması hızlanabilecek ve Tasarının gerçekleştirmeye çabaladığı davanın bir duruşmada bitirilmesi sistemine kavuşmada önemli bir katkıda bulunmuş olacaktır.

Maddenin son fıkrasına göre tutuklu, ancak tutuklu bulunduğu yer mahkemesinde yapılacak bu tür işlerde hazır bulundurulmasını isteyebilecektir. Ancak hâkim veya mahkeme, gerekli ve zorunlu gördüğünde, şüpheli veya sanığın bu tür işlerde hazır bulunmasına karar verebilecektir. Doğal olarak tutuklu ve avukatı bu gibi hâllerde talepte de bulunabileceklerdir.


CMK 181 (Tanık ve Bilirkişinin Dinleneceği Günün Bildirilmesi) Emsal Yargıtay Kararları


YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ Esas : 2009/25890 Karar : 2010/1897 Tarih : 10.02.2010

  • CMK 181. Madde

  • Tanık ve Bilirkişinin Dinleneceği Günün Bildirilmesi

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-Sanığın savunmasının, bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince alınması için ilgili kıta komutanlığına yazılması gerekirken, askeri mahkemeye yazılan talimat sonucunda yargı yolu bakımından görevsiz olan askeri mahkemede alınan savunma hükme esas alınarak CYY.nın 196. maddesine aykırı davranılması,

2-Tanık İsmail Kocaefe’nin dinleneceği günün sanığa bildirilmesini zorunlu kılan CYY.nın 181/1. maddesine uyulmaması,

3-Tanık İsmail Kocaefe’nin 24.10.2007 tarihli ifadesinde, sanığın mağdura yönelttiği tabancanın kurusıkı olduğunun uzaktan anlaşıldığını, mağdurun da buna anlayıp, üzerine yürüdüğünü ifade ettiğine ilişkin anlatımı karşısında, silahın varlığı ve korkutuculuğu tartışılmadan hükümlülük kararı verilmesi, eylemde silah öğesinin varlığının kabul edilmesi,

Yasaya aykırı ve sanrık Kenan Çakır`ın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN ( BOZULMASINA ), yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine ( GÖNDERİLMESİNE ), oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ Esas: 2012/27725 Karar: 2013/23808 Tarih: 06.06.2013

  • CMK 181. Madde

  • Tanık ve Bilirkişinin Dinleneceği Günün Bildirilmesi

KARAR : Yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine,

Ancak;

Suça konu sahada orman kadastrosunun yapıldığı bildirilmekle birlikte suç tarihi itibariyle kesinleşip kesinleşmediğinin araştırılmadan hüküm tesisi,

Keşif günü ve saatinin sanığa bildirilmemesi suretiyle C.M.K.nın 181/2 maddesine muhalefet edilerek sanığın savunma hakkının kısıtlanması,

Sanık hakkında tayin edilen para cezası taksitlendirilirken, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde, ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin kararda belirtilmemesi suretiyle 5237 Sayılı T.C.K.nın 52/4. maddesine muhalefet edilmesi,

Suça konu evin değerinin uzman bir inşaat bilirkişi vasıtasıyla tespitinin gerektiği gözetilmeden orman mühendisi bilirkişinin piyasa araştırmasıyla belirlediği değerin esas alınması suretiyle bu değer üzerinden nispi vekalet ücreti tayini,

Suça konu sahada ağaç bulunmadığı halde infazı kabil olmayacak şekilde ağaçların müsaderesine karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8/1 maddesiyle yürürlükte bulunan 1412 Sayılı 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 06.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ Esas: 2012/27716 Karar: 2013/23014 Tarih: 04.06.2013

  • CMK 181. Madde

  • Tanık ve Bilirkişinin Dinleneceği Günün Bildirilmesi

Keşif sonucu tanzim edilen bilirkişi raporunda orman kadastrosunun yapıldığının belirtilmesine karşın, suç tarihinden önce kesinleşip, kesinleşmediği hususu açıklattırılmadan ve bu konuda bir araştırma yapılmadan 6831 Sayılı Orman Kanununun 93/2. maddesinin uygulanması,

Keşif gün ve saatinin sanığa bildirilmemesi suretiyle 5271 Sayılı C.M.K.nın 181/1 maddesine muhalefetle savunma hakkının kısıtlanması,

Sanığa ait adli sicil kaydındaki ilamın silinme koşulları oluştuğu gözetilmeden “sanığın aynı suçtan sabıkalı geçmişi ve suç işlemekteki ısrarı” gerekçesiyle, 5237 Sayılı Kanunun T.C.K.nın 61. maddesine aykırı, yasal olmayan ve dosya içeriğine uygun bulunmayan gerekçeyle temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak tayini,

Suça konu evin değerinin uzman bir inşaat bilirkişi vasıtasıyla tespitinin gerektiği gözetilmeden orman mühendisi bilirkişinin piyasa araştırmasıyla belirlediği değerin esas alınması suretiyle bu değer üzerinden nispi vekalet ücreti tayini,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten 5320 Sayılı Kanun’un 8/1. maddesiyle yürürlükte bulunan 1412 Sayılı 321. maddesi uyarınca isteme uygun olarak BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 04.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS