0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Diğer Kolluk Birimlerinin Adlî Kolluk Görevi

CMK Madde 165

(1) Gerektiğinde veya Cumhuriyet savcısının talebi halinde, diğer kolluk birimleri de adlî kolluk görevini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu durumda, kolluk görevlileri hakkında, adlî görevleri dolayısıyla bu Kanun hükümleri uygulanır.CMK Madde 165 Gerekçesi

Gerektiğinde veya Cumhuriyet savcısının talebi halinde, diğer kolluk birimleri de adlî kolluk görevini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu durumda, kolluk görevlileri hakkında, adlî görevleri dolayısıyla bu Kanun hükümleri uygulanır.


CMK 165 (Diğer Kolluk Birimlerinin Adlî Kolluk Görevi) Emsal Yargıtay Kararları


YARGITAY 22. CEZA DAİRESİ Esas : 2015/10260 Karar : 2016/2069 Tarih : 9.02.2016

  • CMK 165. Madde

  • Diğer Kolluk Birimlerinin Adlî Kolluk Görevi

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, kararların nitelik, cezaların türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

I- Suça sürüklenen çocuklar hakkında mala zarar verme suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerine yönelik temyiz isteğinin incelenmesinde:

Suça sürüklenen çocuklar hakkında mala zarar verme suçundan hükmolunan doğrudan para cezalarının miktarı bakımından, 14/04/2011 tarih ve 27905 sayılı Resmi Gazet’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6217 sayılı Kanun’un 26. maddesi ile eklenen 5329 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un geçici 2. maddesinin 1. fıkrası uyarınca üç bin liraya kadar olan mahkûmiyet hükümlerinin kesin nitelikte olması ve temyiz kabiliyetinin de bulunmaması nedeniyle suça sürüklenen çocuklar …, … ve … müdafiilerinin temyiz isteklerinin CMUK`nun 317. maddesi gereğince istem gibi REDDİNE,

II- Suça sürüklenen çocuklar …, … ve … hakkında hırsızlık suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde:

Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre suça sürüklenen çocuklar …, … ve … müdafiileriinin temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle, hükümlerin istem gibi ( ONANMASINA ),

II- Suça sürüklenen çocuklar …, … ve … hakkında konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde:

Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun`un 106/4. madde ve fıkrasında “Çocuklar hakkında hükmedilen adli para cezasının ödenmemesi halinde, bu ceza hapse çevrilemez. Bu takdirde onbirinci fıkra hükmü uygulanır.” şeklindeki düzenleme karşısında; suç tarihinde 18 yaşından küçük olan suça sürüklenen çocuklar hakkında adli para cezasının ödenmemesi durumunda hapse çevrilemeyeceği, ancak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsili cihetine gidileceği gözetilmeden, hükmedilen adli para cezasının ödenmemesi halinde hapse çevrileceğinin kararda belirtilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuklar …, … ve … müdafiinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebepten dolayı 1412 sayılı CMK’nın 321. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), ancak bu aykırılık yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, aynı Kanunun 322. maddesi uyarınca hüküm fıkrasındaki ilgili bölümden ve para cezasının hapis cezasına çevrileceği hususunun sanığa ihtar edilmesine` ibarelerinin çıkartılması suretiyle diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükümlerin ( DÜZELTİLEREK ONANMASINA ),

III- Sanık … hakkında suç eşyasının satın alınması suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde:

1- Farklı yargı çevresindeki Uşak Açık Ceza İnfaz Kurumu`nda başka suçtan hükümlü olarak bulunan, “duruşmada hazır bulunmaktan bağışık tutulması” hususunda karar verilmemiş olan ve 10.05.2011 tarihli oturumda da duruşmalara katılmak istediğini söyleyen sanığın, hükmün açıklandığı 07.07.2011 tarihli son oturumda hazır bulundurulmadan hükümlülüğüne karar verilmesi suretiyle 5271 sayılı CMK’nın 196. maddesine aykırı davranılarak savunma hakkının kısıtlanması,

2- Sanık hakkında TCK 142/1-b, 143, 116/4, 151. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemi ile kamu davası açıldığı halde, 5271 sayılı CMK`nun 226. maddesi gereğince ek savunma hakkı verilmeden, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan anılan yasanın 165. maddesi uyarınca hüküm kurulması suretiyle savunma hakkının kısıtlanması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık …`ın temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün isteme aykırı olarak ( BOZULMASINA ), oybirliğiyle karar verildi.


UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS