0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Güvencenin Geri Verilmesi

CMK Madde 115

(1)Hükümlü, 113 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yazılı bütün yükümlülükleri yerine getirmiş ise güvencenin 113 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendini karşılayan ve aynı maddenin ikinci fıkrasına göre verilecek kararda belirtilen kısmı kendisine geri verilir.

(2)Güvencenin, suç mağduruna veya nafaka alacaklısına verilmemiş olan ikinci kısmı, kovuşturmaya yer olmadığı veya beraat kararları verildiğinde de şüpheli veya sanığa geri verilir. Aksi hâlde, geçerli mazereti dışında, güvence Devlet Hazinesine gelir yazılır.

(3)Hükümlülük hâlinde güvence 113 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan hükümlere göre kullanılır, fazlası geri verilir.CMK Madde 115 Gerekçesi

Madde, güvencenin ne gibi hâllerde hükümlüye geri verileceğini veya Hazineye irat kaydedileceğini göstermektedir; esaslar şöylece belirlenmiştir:

1.Hükümlü, 113 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) numaralı bendinde yazılı bütün yükümlülükleri yerine getirdiğinde güvencenin (a) numaralı bendi karşılayan ve güvenceyi belirleyen kararda gösterilen kısmı kendisine geri verilecektir.

2.Güvencenin suç mağduruna veya nafaka borçlusuna verilmemiş olan ve 113 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) numaralı bendinde belirtilen kısmı, kovuşturmaya yer olmadığı kararı veya beraat hükmü verildiğinde şüpheli veya sanığa geri verilecek, hükmün kesinleşmesi beklenmeyecektir.

3.Diğer hâllerde, geçerli mazereti dışında, örneğin beraat eden kişinin geçerli sayılan nedenlerle bir adlî işlemde bulunamamış olması gibi hâller dışında güvence Hazineye gelir yazılacaktır.

4.Sanığın mahkûm edildiği hâlde ise güvence 113 ncı maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendindeki hükümlere göre kullanılacak ve fazlası kendisine geri verilecektir.


CMK 115 (Güvencenin Geri Verilmesi) Emsal Yargıtay Kararları


YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ Esas : 2016/818 Karar : 2017/4213 Tarih : 23.05.2017

  • CMK 115. Madde

  • Güvencenin Geri Verilmesi

Taksirle öldürme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafiinin kusura, eksik inceleme yapıldığına, savunma hakkının kısıtlandığına ve sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Sanık hakkında tayin edilen temel cezanın bilinçli taksirle artırılması sırasında, bilinçli taksir oluşturan ihlalin yalnızca alkollü araç kullanmaktan ibaret bulunduğu gözetilerek, TCK’nın 22/3. maddesi uyarınca temel cezanın 1/3 oranı yerine, 5/12 oranında artırılarak fazla ceza tayini,

Kabul ve uygulamaya göre de;

Sanık hakkında, Pınarhisar Sulh Ceza Mahkemesinin 2013/10 sorgu nolu kararı ile CMK’nın 109/1-f maddesi gereğince hükmedilen 5.000,00 TL nakdi kefalet hakkında CMK’nın 115/3. maddesi uyarınca bir karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Kanuna aykırı olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 23/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 22. CEZA DAİRESİ Esas : 2015/17133 Karar : 2015/9423 Tarih : 22.12.2015

  • CMK 115. Madde

  • Güvencenin Geri Verilmesi

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, kararın nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Kurulan hükümde yargılama giderinin kamu üzerine bırakıldığı görüldüğünden tebliğnamedeki düşünceye iştirak edilmemiştir.

Dosya kapsamına göre diğer temyiz sebepleri yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Kefalet parasının CMK’nın 115. maddesi uyarınca cezanın infazına başlandığında iadesi yerine karar kesinleştiğinde iadesine karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, hükümlü Z.. B..’un temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenle ( BOZULMASINA ), bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden 5320 sayılı Yasa`nın 8/1. maddesi aracılığıyla CMUK’nın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak hüküm fıkrasından; kefaletin iadesine ilişkin bölüm tümden çıkarılarak yerine “Hükümlünün yatırdığı kefaletin cezanın infazına başlandığında hükümlüye iadesine,” tümcesinin eklenmesi suretiyle, diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ( DÜZELTİLEREK ONANMASINA ), oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ Esas : 2007/3341 Karar : 2007/7740 Tarih : 30.10.2007

  • CMK 115. Madde

  • Güvencenin Geri Verilmesi

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine,

Ancak;

1- Gerekçeli kararda, suçun işlendiği yer ve zaman diliminin gösterilmemesi suretiyle CMK.nun 232/2-c maddesine aykırı davranılması,

2- Sürücü belgesinin 5237 sayılı TCK.nun 53/6. maddesi yerine, 2918 sayılı Yasa`nın 118/5. maddesi gereğince geri alınmasına karar verilmesi,

3- Taksirle işlenen suçlarda uygulama yeri bulunmadığı gözetilmeden sanığın 5237 sayılı TCK.nun 53/1-3. maddesi uyarınca belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmesi,

4- Kefalet parasının sanığa CMK.nun 115. maddesi uyarınca iadesi yerine karar kesinleştiğinde iadesine karar verilmesi,

5- 5237 sayılı TCK.nun 51. maddesine uygun şekilde sanığın suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlığını ve suç işleme eğilimini değerlendirmeyen yetersiz ve yasal olmayan gerekçe ile cezanın ertelenmesine karar verilmesi,

Kanuna aykırı, katılan vekili ile sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı ( BOZULMASINA ), oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ Esas: 2013/15714 Karar: 2014/8110 Tarih: 02.04.2014

  • CMK Madde 115

  • Güvencenin Geri Verilmesi

Taksirle öldürme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Karar: Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafiinin, kusura, cezanın fazla olduğuna ilişkin sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

1- Sanığın yolcu minibüsü ile gündüz, meskun mahalde, ışık kontrollü kavşakta, kırmızı ışık ihlali yaparak, soldan kendisine yanan yeşil ışıkta kavşağa giriş yaparak, kavşaktan geçişini tamamlamak üzere olan motosikletli ölene, sağ şerit içinde çarpması ve çarpma noktasından 10 metre sonra durması ile meydana gelen olayda; iki sınır arasında temel ceza belirlenirken cezanın alt ve üst sınırını oluşturan ceza miktarları, suçun işleniş şekli, meydana gelen zararın ağırlığı, failin taksire dayalı kusurunun yoğunluğunun dikkate alınması esas olup, bir kişinin ölümü ile sonuçlanan olayda, adalet, hakkaniyet ve nesafet kurallarına uygun bir cezaya hükmedilmesi gerekirken, teşdidin derecesinde yanılgıya düşülerek en üst sınırdan ceza tayini,

2- Sanık hakkında, bilinçli taksir nedeniyle, TCK’nın 22/3. maddesi uyarınca artırım yapılırken, yasal ve yeterli gerekçe gösterilmeden, sadece takdir kullanılmak suretiyle, tayin edilen temel cezanın üst sınır olan 1/2 oranında artırılması,

3- Güvence bedelinin, 5271 sayılı CMK’nın 113/1(b),, 115/3. maddeleri uyarınca geri verilmesi yerine yazılı şekilde sanığa iadesine karar verilmesi,

Sonuç: Kanuna aykırı olup, sanık müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 02.04.2014 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.


YARGITAY 10. CEZA DAİRESİ Esas: 2007/3341 Karar: 2007/7740 Tarih: 30.10.2007

  • CMK 115. Madde

  • Güvencenin Geri Verilmesi

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ancak;

1- Gerekçeli kararda, suçun işlendiği yer ve zaman diliminin gösterilmemesi suretiyle CMK’nın 232/2-c maddesine aykırı davranılması,

2- Sürücü belgesinin 5237 sayılı TCK’nın 53/6. maddesi yerine, 2918 sayılı Yasa’nın 118/5. maddesi gereğince geri alınmasına karar verilmesi,

3- Taksirle işlenen suçlarda uygulama yeri bulunmadığı gözetilmeden sanığın 5237 sayılı TCK’nın 53/1-3. maddesi uyarınca belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmesi,

4- Kefalet parasının sanığa CMK’nın 115. maddesi uyarınca iadesi yerine karar kesinleştiğinde iadesine karar verilmesi,

5- 5237 sayılı TCK’nın 51. maddesine uygun şekilde sanığın suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlığını ve suç işleme eğilimini değerlendirmeyen yetersiz ve yasal olmayan gerekçe ile cezanın ertelenmesine karar verilmesi,

Kanuna aykırı, katılan vekili ile sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı (BOZULMASINA), 30.10.2007 gününde oy birliğiyle karar verildi.


UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS