0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00
## İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Suçu Nedir? ([TCK 115](https://barandogan.av.tr/turk-ceza-kanunu.html#Madde-115)) **İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçu**; cebir veya tehdit yoluyla bir kimseyi dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya veya değiştirmeye zorlama ya da bunları açıklamaktan, yaymaktan menetme şeklinde fiillerle işlenen *İnanç, düşünce ve kanaat özgürlüğünün kullanılmasını engelleme suçu*, TCK 114. maddesinde "Hürriyete Karşı Suçlar" bölümünde düzenlenmiştir. ## İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Suçunun Cezası ([TCK 115](https://barandogan.av.tr/turk-ceza-kanunu.html#Madde-115)) TCK m.115'e göre siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi suçunun cezası şu şekildedir: - Cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyi dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya veya değiştirmeye zorlayan ya da bunları açıklamaktan, yaymaktan meneden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (TCK m.115/1). - Dini inancın gereğinin yerine getirilmesinin veya dini ibadet veya ayinlerin bireysel ya da toplu olarak yapılmasının, cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla engellenmesi hâlinde, fail hakkında birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.(TCK m.115/2). - Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir kimsenin inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale eden veya bunları değiştirmeye zorlayan kişiye birinci fıkra hükmüne göre ceza verilir. (TCK m.115/3). ## Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçunun Nitelikli Halleri ([TCK 119](https://barandogan.av.tr/turk-ceza-kanunu.html#Madde-119)) İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçu daha fazla cezayı gerektiren nitelikli halleri de vardır. Buna göre, İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçunun; - Silahla (TCK m.119/1-a), - Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle (TCK m.119/1-b), - Birden fazla kişi tarafından birlikte (TCK m.119/1-c), - Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak (TCK m.119/1-d), - Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle (TCK m.119/1-e), İşlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır. Bu suçların işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. (TCK m.119/2). ### Adli Para Cezasına Çevirme, Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması [Adli para cezası,](https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/adli-para-cezasi.html) işlenen bir suça karşılık hapis cezasıyla birlikte veya tek başına uygulanabilen bir yaptırım türüdür. *İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçu* nedeniyle TCK m.115 gereği alt sınırdan hükmedilen hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir. [Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması](https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/hukmun-aciklanmasinin-geri-birakilmasi.html) sanık hakkında hükmolunan cezanın belli bir denetim süresi içerisinde sonuç doğurmaması, denetim süresi içerisinde belli koşullar yerine getirildiğinde ceza kararının hiçbir sonuç doğurmayacak şekilde ortadan kaldırılması davanın düşmesine neden olan bir ceza muhakemesi kurumudur. *İnanç, düşünce ve kanaat özgürlüğünün kullanılmasını engelleme suçu* nedeniyle hükmedilen hapis cezası hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) kararı verilmesi mümkündür. [Ceza ertelenmesi](https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/hapis-cezasinin-ertelenmesi.html), mahkeme tarafından belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesidir. *İnanç, düşünce ve kanaat özgürlüğünün kullanılmasını engelleme suçu* nedeniyle hükmedilen hapis cezası hakkında erteleme hükümlerinin uygulanması mümkündür. ### Suçun Şikayet Süresi, Zamanaşımı ve Uzlaşma [Uzlaşma]( https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/uzlastirma-nedir-cmk-ceza-uzlasma.html), suç isnadı altındaki şahıs ile suçun mağduru olan şahsın bir uzlaştırmacı aracılığıyla iletişim kurarak anlaşmasıdır. İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçu uzlaşma kapmaında olan suçlardan değildir. *İnanç, düşünce ve kanaat özgürlüğünün kullanılmasını engelleme suçu*, [şikayete tabi suçlar](https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/musteki-mudahil-sikayetci-katilan-ne-demek.html) arasında yer almadığından savcılık tarafından resen soruşturulur, bu suçlara dair herhangi bir şikayet süresi yoktur. Kamu davasına şikayetçi olarak [müdahil](https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/musteki-mudahil-sikayetci-katilan-ne-demek.html) olan herhangi bir kimse varsa bile şikayetten vazgeçme ceza davasının düşmesi sonucunu doğurmaz. Suç, dava zamanaşımı süresine riayet edilmek kaydıyla her zaman soruşturulabilir. [Dava zamanaşımı](https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/dava-zamanasimi-ceza-zamanasimi-nedir.html), suçun işlendiği tarihten itibaren belli bir süre geçtiği halde dava açılmamış veya dava açılmasına rağmen kanuni süre içinde sonuçlandırılmamış ise ceza davasının düşmesi sonucunu doğuran bir ceza hukuku kurumudur. *İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçu* yargılamalarında olağan dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. ### İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Suçunda Görevli Mahkeme *İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçu* hakkında yargılama yapma görevi, [asliye ceza mahkemesi](https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/asliye-ceza-mahkemesinin-gorevine-giren-suclar.html) tarafından yerine getirilir. ________________________________________________________________________________________________________________________________________ **İstanbul Avukat Baran Doğan Hukuk Bürosu**