0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00
Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan arabuluculukta İcra edilebilirlik şerhi verilmesi davasının yargılaması sonunda; Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiş, Dairece hükmün onanmasına karar verilmesi üzerine, davalı vekilince karar düzeltme talebinde bulunulmuştur. Hüküm, Sulh Hukuk Mahkemesi`nce verilmiştir. 6100 sayılı HMK`nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK`nun 440/III-2. maddesinde; Sulh Hukuk Mahkemesi`nce verilen hükümlere ilişkin Yargıtay kararları hakkında karar düzeltme yoluna başvurulamayacağı açıklanmıştır. Bu nedenle davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin REDDİNEY8HD Esas : 2016/21965 Karar : 2017/351